%:       Mortalitat proporcional
TEM:    Taxa de mortalitat estandarditzada per edat per 100.000 habitants
RMC:   Raó de mortalitat comparativa
IC95%: Interval de confiança al 95%Barcelona 2014, ambdós sexes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL%<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries       273       1.8         0         1         0         1         2         7        22        17        34        79       110
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals        30       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         3         9        17
  Tuberculosi respiratòria        10       0.1         0         0         0         0         1         1         1         1         1         3         2
  Resta de tuberculosis i seqüeles         8       0.1         0         0         0         0         0         0         1         1         0         3         3
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries       141       0.9         0         0         0         1         0         1         4         5        12        46        72
  Hepatitis viral        49       0.3         0         0         0         0         0         2         1         6        15        15        10
  Sida        20       0.1         0         0         0         0         1         3        14         1         1         0         0
  Resta de malalties infeccioses        15       0.1         0         1         0         0         0         0         1         2         2         3         6
II. Tumors      4348      28.5         0         1         6         9        16        75       237       595       967      1408      1034
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe        75       0.5         0         0         0         0         1         0         7        17        21        16        13
  Tumor maligne d'esòfag        62       0.4         0         0         0         0         1         1         4        14        14        21         7
  Tumor maligne estómac       205       1.3         0         0         0         0         0         6        13        29        45        60        52
  Tumor maligne de budell gros       499       3.3         0         0         0         0         1         2        21        58       101       164       152
  Tumor maligne de recte i anus       120       0.8         0         0         0         0         0         2         4        18        25        39        32
  Tumor maligne de fetge       236       1.5         0         0         0         1         1         2         8        32        50        89        53
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques        43       0.3         0         0         0         0         0         0         0         2         9        14        18
  Tumor maligne de pàncreas       289       1.9         0         0         0         0         0         3        14        39        60       100        73
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius        40       0.3         0         0         0         0         0         1         3         8        10        12         6
  Tumor maligne de laringe        32       0.2         0         0         0         0         0         0         2        10         7         9         4
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó       846       5.6         0         0         0         0         0         9        59       185       253       251        89
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous        94       0.6         0         0         1         0         2         3        10         9        17        32        20
  Tumor maligne de mama       280       1.8         0         0         0         0         1        17        23        31        54        80        74
  Tumor maligne de coll d'úter        18       0.1         0         0         0         0         0         3         3         4         2         6         0
  Resta de tumors malignes d'úter        62       0.4         0         0         0         0         1         2         4         3        10        24        18
  Tumor maligne d'ovari        64       0.4         0         0         0         0         0         4         7        14        15        17         7
  Tumor maligne de pròstata       192       1.3         0         0         0         0         0         0         1         7        34        75        75
  Tumor maligne de bufeta urinària       177       1.2         0         0         0         0         0         0         1        16        36        56        68
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       109       0.7         0         0         0         0         1         3         5        17        21        44        18
  Tumor maligne de l'encèfal       122       0.8         0         0         1         1         2         5        16        18        33        32        14
  Leucèmia       150       1.0         0         1         1         4         1         3         4         7        26        59        44
  Limfoma       127       0.8         0         0         0         1         2         3         8        11        29        44        29
  Resta de tumors malignes de localització especificada       166       1.1         0         0         3         2         0         4         5        13        33        58        48
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada       174       1.1         0         0         0         0         0         2         7        21        40        50        54
  Tumors benignes        28       0.2         0         0         0         0         0         0         3         3         6        11         5
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       138       0.9         0         0         0         0         2         0         5         9        16        45        61
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics        87       0.6         0         0         1         1         0         2         2         8         9        18        46
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques       364       2.4         0         1         2         0         2         2         5        20        35       130       167
  Diabetis       229       1.5         0         0         0         0         1         1         5         6        22        81       113
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme       135       0.9         0         1         2         0         1         1         0        14        13        49        54
V. Trastorns mentals i del comportament      1042       6.8         0         0         1         0         0         0         2         8        26       196       809
  Trastorns mentals        31       0.2         0         0         1         0         0         0         2         4         3         8        13
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      1011       6.6         0         0         0         0         0         0         0         4        23       188       796
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      1264       8.3         0         0         0         2         5         5        11        34        91       376       740
  Malaltia d'Alzheimer       782       5.1         0         0         0         0         0         0         0         3        22       197       560
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits       482       3.2         0         0         0         2         5         5        11        31        69       179       180
VII. Malalties del sistema circulatori      4172      27.4         0         0         0         6         8        32        86       185       388      1101      2366
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques        46       0.3         0         0         0         0         1         0         0         1         1        16        27
  Malalties hipertensives       418       2.7         0         0         0         0         0         0         3         4        19        88       304
  Malalties isquèmiques del cor      1116       7.3         0         0         0         0         1         8        28        89       146       297       547
  Insuficiència cardíaca       530       3.5         0         0         0         0         1         2         3         9        29       123       363
  Resta de malalties del cor       875       5.7         0         0         0         5         4        11        27        43        96       221       468
  Malalties cerebrovasculars       963       6.3         0         0         0         1         0         8        22        31        71       284       546
  Arteriosclerosi        14       0.1         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0        13
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       210       1.4         0         0         0         0         1         2         3         8        26        72        98
VIII. Malalties del sistema respiratori      1543      10.1         0         0         0         0         2         7        19        48       142       475       850
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries         39       0.3         0         0         0         0         0         0         0         1         1         4        33
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença         9       0.1         0         0         0         0         0         0         0         2         2         0         5
  Pneumònia i broncopneumònia       239       1.6         0         0         0         0         1         0         3        10        19        60       146
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       640       4.2         0         0         0         0         0         2         5        18        77       234       304
  Resta de malalties del sistema respiratori       616       4.0         0         0         0         0         1         5        11        17        43       177       362
IX. Malalties del sistema digestiu       758       5.0         0         0         0         0         2         5        42        66        99       220       324
  Gastritis, duodenitis i ulcus        17       0.1         0         0         0         0         0         0         2         1         2         4         8
  Cirrosi i altres malalties del fetge       208       1.4         0         0         0         0         1         3        32        42        46        54        30
  Resta de malalties del sistema digestiu       533       3.5         0         0         0         0         1         2         8        23        51       162       286
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani        38       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         4         9        24
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu        72       0.5         0         0         0         0         0         0         1         2         7        23        39
XII. Malalties del sistema genitourinari       432       2.8         0         0         0         0         0         2         1        12        25       116       276
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries       420       2.8         0         0         0         0         0         1         1        11        25       112       270
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama        12       0.1         0         0         0         0         0         1         0         1         0         4         6
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi0000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal        24       0.2        21         2         1         0         0         0         0         0         0         0         0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques        12       0.1         4         1         0         0         1         2         2         0         1         1         0
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides        67       0.4         2         1         0         0         1         2         2         8        11        11        29
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu0000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups        67       0.4         2         1         0         0         1         2         2         8        11        11        29
XVII. Causes externes de mortalitat       734       4.8         0         1         3        20        34        48        71        31        45       128       353
  Lesions per accident de trànsit         54       0.4         0         0         0         6        10        10        10         2         3         8         5
  Resta de lesions per accident de transport         3       0.0         0         0         0         0         0         0         2         0         0         0         1
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques        33       0.2         0         0         0         1         3        13        13         0         2         0         1
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques         7       0.0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         2         3
  Caigudes accidentals        83       0.5         0         1         2         2         1         1         4         4         7        13        48
  Ofegaments i submersions accidentals         4       0.0         0         0         0         0         0         0         2         1         1         0         0
  Suïcidis i autolesions       118       0.8         0         0         1         9        12        18        29        15        10        13        11
  Homicidis        14       0.1         0         0         0         1         2         2         4         2         0         3         0
  Resta de lesions per causes externes       418       2.7         0         0         0         1         6         4         7         6        21        89       284
  No especificada         8       0.1         0         0         0         0         0         0         1         1         4         0         2
TOTAL     15238     100.0        27         8        14        39        73       189       504      1036      1888      4291      7169Barcelona 2014, homes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL%<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries       112       1.5         0         1         0         0         1         5        11        11        21        33        29
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals        12       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         1         4         6
  Tuberculosi respiratòria         5       0.1         0         0         0         0         0         1         1         0         1         0         2
  Resta de tuberculosis i seqüeles         4       0.1         0         0         0         0         0         0         0         1         0         2         1
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries        47       0.7         0         0         0         0         0         0         1         1         6        20        19
  Hepatitis viral        28       0.4         0         0         0         0         0         2         1         6        11         7         1
  Sida        13       0.2         0         0         0         0         1         2         8         1         1         0         0
  Resta de malalties infeccioses         3       0.0         0         1         0         0         0         0         0         1         1         0         0
II. Tumors      2474      34.2         0         0         4         6        11        31       123       403       639       780       477
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe        60       0.8         0         0         0         0         1         0         7        13        16        13        10
  Tumor maligne d'esòfag        46       0.6         0         0         0         0         1         0         3        13        10        14         5
  Tumor maligne estómac       105       1.5         0         0         0         0         0         3         7        23        25        31        16
  Tumor maligne de budell gros       281       3.9         0         0         0         0         0         1        11        39        66        97        67
  Tumor maligne de recte i anus        64       0.9         0         0         0         0         0         1         2        14        14        17        16
  Tumor maligne de fetge       147       2.0         0         0         0         1         1         2         6        27        37        49        24
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques        17       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         6         5         5
  Tumor maligne de pàncreas       130       1.8         0         0         0         0         0         2         9        22        34        41        22
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius        16       0.2         0         0         0         0         0         1         1         3         4         5         2
  Tumor maligne de laringe        30       0.4         0         0         0         0         0         0         2         9         6         9         4
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó       648       9.0         0         0         0         0         0         6        36       143       204       200        59
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous        56       0.8         0         0         1         0         2         2         5         6        13        16        11
  Tumor maligne de mama-------------
  Tumor maligne de coll d'úter-------------
  Resta de tumors malignes d'úter-------------
  Tumor maligne d'ovari-------------
  Tumor maligne de pròstata       192       2.7         0         0         0         0         0         0         1         7        34        75        75
  Tumor maligne de bufeta urinària       130       1.8         0         0         0         0         0         0         1        13        32        44        40
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris        76       1.1         0         0         0         0         1         2         5        13        17        27        11
  Tumor maligne de l'encèfal        59       0.8         0         0         1         0         2         4         8        12        16        12         4
  Leucèmia        84       1.2         0         0         1         3         0         1         3         5        19        31        21
  Limfoma        73       1.0         0         0         0         1         2         3         5         7        21        21        13
  Resta de tumors malignes de localització especificada        88       1.2         0         0         1         1         0         3         4        10        25        25        19
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada        84       1.2         0         0         0         0         0         0         4        15        24        20        21
  Tumors benignes        10       0.1         0         0         0         0         0         0         0         1         5         2         2
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada        74       1.0         0         0         0         0         1         0         3         7        11        22        30
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics        40       0.6         0         0         0         1         0         0         0         5         7        11        16
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques       158       2.2         0         1         1         0         1         0         4        14        16        62        59
  Diabetis       103       1.4         0         0         0         0         1         0         4         5        10        43        40
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme        55       0.8         0         1         1         0         0         0         0         9         6        19        19
V. Trastorns mentals i del comportament       321       4.4         0         0         0         0         0         0         2         6        17        82       214
  Trastorns mentals        15       0.2         0         0         0         0         0         0         2         3         0         5         5
  Demència senil, vascular, i demència no especificada       306       4.2         0         0         0         0         0         0         0         3        17        77       209
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits       440       6.1         0         0         0         1         3         0         8        21        55       147       205
  Malaltia d'Alzheimer       193       2.7         0         0         0         0         0         0         0         2         8        53       130
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits       247       3.4         0         0         0         1         3         0         8        19        47        94        75
VII. Malalties del sistema circulatori      1842      25.5         0         0         0         3         6        23        69       141       266       565       769
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques        18       0.2         0         0         0         0         1         0         0         1         0         7         9
  Malalties hipertensives       116       1.6         0         0         0         0         0         0         2         3        13        33        65
  Malalties isquèmiques del cor       653       9.0         0         0         0         0         1         7        26        73       119       200       227
  Insuficiència cardíaca       190       2.6         0         0         0         0         0         2         2         8        21        51       106
  Resta de malalties del cor       362       5.0         0         0         0         2         3         8        22        27        59        97       144
  Malalties cerebrovasculars       379       5.2         0         0         0         1         0         6        15        21        36       130       170
  Arteriosclerosi         5       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         5
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       119       1.6         0         0         0         0         1         0         2         8        18        47        43
VIII. Malalties del sistema respiratori       842      11.6         0         0         0         0         1         4        14        35       108       306       374
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries         11       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         8
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença         6       0.1         0         0         0         0         0         0         0         2         2         0         2
  Pneumònia i broncopneumònia       108       1.5         0         0         0         0         1         0         2         6        13        31        55
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       447       6.2         0         0         0         0         0         0         4        16        63       189       175
  Resta de malalties del sistema respiratori       270       3.7         0         0         0         0         0         4         8        11        29        84       134
IX. Malalties del sistema digestiu       374       5.2         0         0         0         0         2         4        32        46        64       114       112
  Gastritis, duodenitis i ulcus        10       0.1         0         0         0         0         0         0         0         1         1         2         6
  Cirrosi i altres malalties del fetge       126       1.7         0         0         0         0         1         2        24        29        32        25        13
  Resta de malalties del sistema digestiu       238       3.3         0         0         0         0         1         2         8        16        31        87        93
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani        11       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         2         5         4
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu        23       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         3         8        12
XII. Malalties del sistema genitourinari       177       2.4         0         0         0         0         0         1         0         8        15        57        96
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries       169       2.3         0         0         0         0         0         1         0         7        15        54        92
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama         8       0.1         0         0         0         0         0         0         0         1         0         3         4
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi0000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal        13       0.2        11         1         1         0         0         0         0         0         0         0         0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques         7       0.1         3         1         0         0         1         1         1         0         0         0         0
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides        29       0.4         1         1         0         0         0         0         1         6         8         7         5
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu0000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups        29       0.4         1         1         0         0         0         0         1         6         8         7         5
XVII. Causes externes de mortalitat       361       5.0         0         0         1        15        24        43        53        17        23        56       129
  Lesions per accident de trànsit         40       0.6         0         0         0         4         6         9        10         2         2         4         3
  Resta de lesions per accident de transport         2       0.0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         1
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques        25       0.3         0         0         0         1         2        13         9         0         0         0         0
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques         3       0.0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1
  Caigudes accidentals        34       0.5         0         0         1         2         1         1         2         0         7         6        14
  Ofegaments i submersions accidentals         4       0.1         0         0         0         0         0         0         2         1         1         0         0
  Suïcidis i autolesions        81       1.1         0         0         0         7         9        16        22         8         4         7         8
  Homicidis         7       0.1         0         0         0         1         1         2         1         2         0         0         0
  Resta de lesions per causes externes       165       2.3         0         0         0         0         5         2         6         4         8        38       102
  No especificada         6       0.1         0         0         0         0         0         0         1         0         3         0         2
TOTAL      7230     100.0        15         5         7        26        50       112       319       713      1247      2233      2503Barcelona 2014, dones. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL%<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries       161       2.0         0         0         0         1         1         2        11         6        13        46        81
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals        18       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         2         5        11
  Tuberculosi respiratòria         5       0.1         0         0         0         0         1         0         0         1         0         3         0
  Resta de tuberculosis i seqüeles         4       0.0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         1         2
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries        94       1.2         0         0         0         1         0         1         3         4         6        26        53
  Hepatitis viral        21       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         4         8         9
  Sida         7       0.1         0         0         0         0         0         1         6         0         0         0         0
  Resta de malalties infeccioses        12       0.1         0         0         0         0         0         0         1         1         1         3         6
II. Tumors      1874      23.4         0         1         2         3         5        44       114       192       328       628       557
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe        15       0.2         0         0         0         0         0         0         0         4         5         3         3
  Tumor maligne d'esòfag        16       0.2         0         0         0         0         0         1         1         1         4         7         2
  Tumor maligne estómac       100       1.2         0         0         0         0         0         3         6         6        20        29        36
  Tumor maligne de budell gros       218       2.7         0         0         0         0         1         1        10        19        35        67        85
  Tumor maligne de recte i anus        56       0.7         0         0         0         0         0         1         2         4        11        22        16
  Tumor maligne de fetge        89       1.1         0         0         0         0         0         0         2         5        13        40        29
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques        26       0.3         0         0         0         0         0         0         0         1         3         9        13
  Tumor maligne de pàncreas       159       2.0         0         0         0         0         0         1         5        17        26        59        51
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius        24       0.3         0         0         0         0         0         0         2         5         6         7         4
  Tumor maligne de laringe         2       0.0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0         0
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó       198       2.5         0         0         0         0         0         3        23        42        49        51        30
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous        38       0.5         0         0         0         0         0         1         5         3         4        16         9
  Tumor maligne de mama       276       3.4         0         0         0         0         1        17        23        31        54        76        74
  Tumor maligne de coll d'úter        18       0.2         0         0         0         0         0         3         3         4         2         6         0
  Resta de tumors malignes d'úter        62       0.8         0         0         0         0         1         2         4         3        10        24        18
  Tumor maligne d'ovari        64       0.8         0         0         0         0         0         4         7        14        15        17         7
  Tumor maligne de pròstata-------------
  Tumor maligne de bufeta urinària        47       0.6         0         0         0         0         0         0         0         3         4        12        28
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris        33       0.4         0         0         0         0         0         1         0         4         4        17         7
  Tumor maligne de l'encèfal        63       0.8         0         0         0         1         0         1         8         6        17        20        10
  Leucèmia        66       0.8         0         1         0         1         1         2         1         2         7        28        23
  Limfoma        54       0.7         0         0         0         0         0         0         3         4         8        23        16
  Resta de tumors malignes de localització especificada        78       1.0         0         0         2         1         0         1         1         3         8        33        29
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada        90       1.1         0         0         0         0         0         2         3         6        16        30        33
  Tumors benignes        18       0.2         0         0         0         0         0         0         3         2         1         9         3
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada        64       0.8         0         0         0         0         1         0         2         2         5        23        31
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics        47       0.6         0         0         1         0         0         2         2         3         2         7        30
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques       206       2.6         0         0         1         0         1         2         1         6        19        68       108
  Diabetis       126       1.6         0         0         0         0         0         1         1         1        12        38        73
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme        80       1.0         0         0         1         0         1         1         0         5         7        30        35
V. Trastorns mentals i del comportament       721       9.0         0         0         1         0         0         0         0         2         9       114       595
  Trastorns mentals        16       0.2         0         0         1         0         0         0         0         1         3         3         8
  Demència senil, vascular, i demència no especificada       705       8.8         0         0         0         0         0         0         0         1         6       111       587
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits       824      10.3         0         0         0         1         2         5         3        13        36       229       535
  Malaltia d'Alzheimer       589       7.4         0         0         0         0         0         0         0         1        14       144       430
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits       235       2.9         0         0         0         1         2         5         3        12        22        85       105
VII. Malalties del sistema circulatori      2330      29.1         0         0         0         3         2         9        17        44       122       536      1597
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques        28       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         1         9        18
  Malalties hipertensives       302       3.8         0         0         0         0         0         0         1         1         6        55       239
  Malalties isquèmiques del cor       463       5.8         0         0         0         0         0         1         2        16        27        97       320
  Insuficiència cardíaca       340       4.2         0         0         0         0         1         0         1         1         8        72       257
  Resta de malalties del cor       513       6.4         0         0         0         3         1         3         5        16        37       124       324
  Malalties cerebrovasculars       584       7.3         0         0         0         0         0         2         7        10        35       154       376
  Arteriosclerosi         9       0.1         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0         8
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori        91       1.1         0         0         0         0         0         2         1         0         8        25        55
VIII. Malalties del sistema respiratori       701       8.8         0         0         0         0         1         3         5        13        34       169       476
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries         28       0.3         0         0         0         0         0         0         0         1         0         2        25
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença         3       0.0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         3
  Pneumònia i broncopneumònia       131       1.6         0         0         0         0         0         0         1         4         6        29        91
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC       193       2.4         0         0         0         0         0         2         1         2        14        45       129
  Resta de malalties del sistema respiratori       346       4.3         0         0         0         0         1         1         3         6        14        93       228
IX. Malalties del sistema digestiu       384       4.8         0         0         0         0         0         1        10        20        35       106       212
  Gastritis, duodenitis i ulcus         7       0.1         0         0         0         0         0         0         2         0         1         2         2
  Cirrosi i altres malalties del fetge        82       1.0         0         0         0         0         0         1         8        13        14        29        17
  Resta de malalties del sistema digestiu       295       3.7         0         0         0         0         0         0         0         7        20        75       193
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani        27       0.3         0         0         0         0         0         0         0         1         2         4        20
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu        49       0.6         0         0         0         0         0         0         1         2         4        15        27
XII. Malalties del sistema genitourinari       255       3.2         0         0         0         0         0         1         1         4        10        59       180
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries       251       3.1         0         0         0         0         0         0         1         4        10        58       178
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama         4       0.0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         1         2
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi0000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal        11       0.1        10         1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques         5       0.1         1         0         0         0         0         1         1         0         1         1         0
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides        38       0.5         1         0         0         0         1         2         1         2         3         4        24
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu0000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups        38       0.5         1         0         0         0         1         2         1         2         3         4        24
XVII. Causes externes de mortalitat       373       4.7         0         1         2         5        10         5        18        14        22        72       224
  Lesions per accident de trànsit         14       0.2         0         0         0         2         4         1         0         0         1         4         2
  Resta de lesions per accident de transport         1       0.0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques         8       0.1         0         0         0         0         1         0         4         0         2         0         1
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques         4       0.0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1         2
  Caigudes accidentals        49       0.6         0         1         1         0         0         0         2         4         0         7        34
  Ofegaments i submersions accidentals0000000000000
  Suïcidis i autolesions        37       0.5         0         0         1         2         3         2         7         7         6         6         3
  Homicidis         7       0.1         0         0         0         0         1         0         3         0         0         3         0
  Resta de lesions per causes externes       253       3.2         0         0         0         1         1         2         1         2        13        51       182
  No especificada         2       0.0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0         0
TOTAL      8008     100.0        12         3         7        13        23        77       185       323       641      2058      4666Barcelona 2014, ambdós sexes. Taxes de mortalitat específiques per grups d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries      16.90       1.80       0.7       0.8       2.6       9.7       9.0      21.1      63.6     181.1
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals       1.90000000       0.5       1.9       7.2      28.0
  Tuberculosi respiratòria       0.60000       0.4       0.4       0.4       0.5       0.6       2.4       3.3
  Resta de tuberculosis i seqüeles       0.5000000       0.4       0.50       2.4       4.9
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries       8.7000       0.70       0.4       1.8       2.7       7.5      37.0     118.6
  Hepatitis viral       3.000000       0.7       0.4       3.2       9.3      12.1      16.5
  Sida       1.20000       0.4       1.1       6.2       0.5       0.600
  Resta de malalties infeccioses       0.90       1.80000       0.4       1.1       1.2       2.4       9.9
II. Tumors     269.50       1.8       4.5       6.4       6.7      27.6     104.3     315.6     601.1    1132.7    1702.5
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe       4.60000       0.40       3.1       9.0      13.1      12.9      21.4
  Tumor maligne d'esòfag       3.80000       0.4       0.4       1.8       7.4       8.7      16.9      11.5
  Tumor maligne estómac      12.700000       2.2       5.7      15.4      28.0      48.3      85.6
  Tumor maligne de budell gros      30.90000       0.4       0.7       9.2      30.8      62.8     131.9     250.3
  Tumor maligne de recte i anus       7.400000       0.7       1.8       9.5      15.5      31.4      52.7
  Tumor maligne de fetge      14.6000       0.7       0.4       0.7       3.5      17.0      31.1      71.6      87.3
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques       2.70000000       1.1       5.6      11.3      29.6
  Tumor maligne de pàncreas      17.900000       1.1       6.2      20.7      37.3      80.5     120.2
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius       2.500000       0.4       1.3       4.2       6.2       9.7       9.9
  Tumor maligne de laringe       2.0000000       0.9       5.3       4.4       7.2       6.6
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó      52.400000       3.3      26.0      98.1     157.3     201.9     146.5
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       5.800       0.80       0.8       1.1       4.4       4.8      10.6      25.7      32.9
  Tumor maligne de mama      17.40000       0.4       6.3      10.1      16.4      33.6      64.4     121.8
  Tumor maligne de coll d'úter       1.100000       1.1       1.3       2.1       1.2       4.80
  Resta de tumors malignes d'úter       3.80000       0.4       0.7       1.8       1.6       6.2      19.3      29.6
  Tumor maligne d'ovari       4.000000       1.5       3.1       7.4       9.3      13.7      11.5
  Tumor maligne de pròstata      11.9000000       0.4       3.7      21.1      60.3     123.5
  Tumor maligne de bufeta urinària      11.0000000       0.4       8.5      22.4      45.1     112.0
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       6.80000       0.4       1.1       2.2       9.0      13.1      35.4      29.6
  Tumor maligne de l'encèfal       7.600       0.8       0.7       0.8       1.8       7.0       9.5      20.5      25.7      23.1
  Leucèmia       9.30       1.8       0.8       2.8       0.4       1.1       1.8       3.7      16.2      47.5      72.4
  Limfoma       7.9000       0.7       0.8       1.1       3.5       5.8      18.0      35.4      47.7
  Resta de tumors malignes de localització especificada      10.300       2.3       1.40       1.5       2.2       6.9      20.5      46.7      79.0
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada      10.800000       0.7       3.1      11.1      24.9      40.2      88.9
  Tumors benignes       1.7000000       1.3       1.6       3.7       8.8       8.2
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       8.60000       0.80       2.2       4.8       9.9      36.2     100.4
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics       5.400       0.8       0.70       0.7       0.9       4.2       5.6      14.5      75.7
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques      22.60       1.8       1.50       0.8       0.7       2.2      10.6      21.8     104.6     275.0
  Diabetis      14.20000       0.4       0.4       2.2       3.2      13.7      65.2     186.1
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme       8.40       1.8       1.50       0.4       0.40       7.4       8.1      39.4      88.9
V. Trastorns mentals i del comportament      64.600       0.8000       0.9       4.2      16.2     157.7    1332.1
  Trastorns mentals       1.900       0.8000       0.9       2.1       1.9       6.4      21.4
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      62.70000000       2.1      14.3     151.2    1310.7
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      78.3000       1.4       2.1       1.8       4.8      18.0      56.6     302.5    1218.4
  Malaltia d'Alzheimer      48.50000000       1.6      13.7     158.5     922.1
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits      29.9000       1.4       2.1       1.8       4.8      16.4      42.9     144.0     296.4
VII. Malalties del sistema circulatori     258.6000       4.3       3.4      11.8      37.8      98.1     241.2     885.8    3895.7
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques       2.90000       0.400       0.5       0.6      12.9      44.5
  Malalties hipertensives      25.9000000       1.3       2.1      11.8      70.8     500.6
  Malalties isquèmiques del cor      69.20000       0.4       2.9      12.3      47.2      90.8     238.9     900.7
  Insuficiència cardíaca      32.90000       0.4       0.7       1.3       4.8      18.0      99.0     597.7
  Resta de malalties del cor      54.2000       3.6       1.7       4.0      11.9      22.8      59.7     177.8     770.6
  Malalties cerebrovasculars      59.7000       0.70       2.9       9.7      16.4      44.1     228.5     899.0
  Arteriosclerosi       0.900000       0.40000      21.4
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      13.00000       0.4       0.7       1.3       4.2      16.2      57.9     161.4
VIII. Malalties del sistema respiratori      95.60000       0.8       2.6       8.4      25.5      88.3     382.1    1399.6
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries        2.40000000       0.5       0.6       3.2      54.3
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença       0.60000000       1.1       1.20       8.2
  Pneumònia i broncopneumònia      14.80000       0.40       1.3       5.3      11.8      48.3     240.4
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      39.700000       0.7       2.2       9.5      47.9     188.3     500.6
  Resta de malalties del sistema respiratori      38.20000       0.4       1.8       4.8       9.0      26.7     142.4     596.1
IX. Malalties del sistema digestiu      47.00000       0.8       1.8      18.5      35.0      61.5     177.0     533.5
  Gastritis, duodenitis i ulcus       1.1000000       0.9       0.5       1.2       3.2      13.2
  Cirrosi i altres malalties del fetge      12.90000       0.4       1.1      14.1      22.3      28.6      43.4      49.4
  Resta de malalties del sistema digestiu      33.00000       0.4       0.7       3.5      12.2      31.7     130.3     470.9
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       2.40000000       0.5       2.5       7.2      39.5
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       4.5000000       0.4       1.1       4.4      18.5      64.2
XII. Malalties del sistema genitourinari      26.800000       0.7       0.4       6.4      15.5      93.3     454.4
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries      26.000000       0.4       0.4       5.8      15.5      90.1     444.6
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       0.700000       0.40       0.50       3.2       9.9
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal       1.5     153.7       3.6       0.800000000
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques       0.7      29.3       1.800       0.4       0.7       0.90       0.6       0.80
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides       4.2      14.6       1.800       0.4       0.7       0.9       4.2       6.8       8.8      47.7
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       4.2      14.6       1.800       0.4       0.7       0.9       4.2       6.8       8.8      47.7
XVII. Causes externes de mortalitat      45.50       1.8       2.3      14.2      14.3      17.7      31.2      16.4      28.0     103.0     581.2
  Lesions per accident de trànsit        3.3000       4.3       4.2       3.7       4.4       1.1       1.9       6.4       8.2
  Resta de lesions per accident de transport       0.2000000       0.9000       1.6
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques       2.0000       0.7       1.3       4.8       5.70       1.20       1.6
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques       0.40000000       0.5       0.6       1.6       4.9
  Caigudes accidentals       5.10       1.8       1.5       1.4       0.4       0.4       1.8       2.1       4.4      10.5      79.0
  Ofegaments i submersions accidentals       0.2000000       0.9       0.5       0.600
  Suïcidis i autolesions       7.300       0.8       6.4       5.1       6.6      12.8       8.0       6.2      10.5      18.1
  Homicidis       0.9000       0.7       0.8       0.7       1.8       1.10       2.40
  Resta de lesions per causes externes      25.9000       0.7       2.5       1.5       3.1       3.2      13.1      71.6     467.6
  No especificada       0.5000000       0.4       0.5       2.50       3.3
TOTAL     944.5     197.7      14.3      10.5      27.8      30.8      69.6     221.8     549.5    1173.6    3452.1   11804.1Barcelona 2014, homes. Taxes de mortalitat específiques per grups d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries      14.60       3.500       0.9       3.6      10.0      12.7      29.6      67.9     162.8
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals       1.60000000       1.2       1.4       8.2      33.7
  Tuberculosi respiratòria       0.700000       0.7       0.90       1.40      11.2
  Resta de tuberculosis i seqüeles       0.50000000       1.20       4.1       5.6
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries       6.1000000       0.9       1.2       8.5      41.2     106.7
  Hepatitis viral       3.700000       1.4       0.9       6.9      15.5      14.4       5.6
  Sida       1.70000       0.9       1.4       7.3       1.2       1.400
  Resta de malalties infeccioses       0.40       3.500000       1.2       1.400
II. Tumors     323.600       5.9       8.4       9.4      22.4     112.0     466.5     900.0    1605.2    2678.6
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe       7.80000       0.90       6.4      15.0      22.5      26.8      56.2
  Tumor maligne d'esòfag       6.00000       0.90       2.7      15.0      14.1      28.8      28.1
  Tumor maligne estómac      13.700000       2.2       6.4      26.6      35.2      63.8      89.8
  Tumor maligne de budell gros      36.800000       0.7      10.0      45.1      93.0     199.6     376.2
  Tumor maligne de recte i anus       8.400000       0.7       1.8      16.2      19.7      35.0      89.8
  Tumor maligne de fetge      19.2000       1.4       0.9       1.4       5.5      31.3      52.1     100.8     134.8
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques       2.20000000       1.2       8.5      10.3      28.1
  Tumor maligne de pàncreas      17.000000       1.4       8.2      25.5      47.9      84.4     123.5
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius       2.100000       0.7       0.9       3.5       5.6      10.3      11.2
  Tumor maligne de laringe       3.9000000       1.8      10.4       8.5      18.5      22.5
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó      84.800000       4.3      32.8     165.5     287.3     411.6     331.3
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       7.300       1.50       1.7       1.4       4.6       6.9      18.3      32.9      61.8
  Tumor maligne de mama------------
  Tumor maligne de coll d'úter------------
  Resta de tumors malignes d'úter------------
  Tumor maligne d'ovari------------
  Tumor maligne de pròstata      25.1000000       0.9       8.1      47.9     154.3     421.2
  Tumor maligne de bufeta urinària      17.0000000       0.9      15.0      45.1      90.5     224.6
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       9.90000       0.9       1.4       4.6      15.0      23.9      55.6      61.8
  Tumor maligne de l'encèfal       7.700       1.50       1.7       2.9       7.3      13.9      22.5      24.7      22.5
  Leucèmia      11.000       1.5       4.20       0.7       2.7       5.8      26.8      63.8     117.9
  Limfoma       9.5000       1.4       1.7       2.2       4.6       8.1      29.6      43.2      73.0
  Resta de tumors malignes de localització especificada      11.500       1.5       1.40       2.2       3.6      11.6      35.2      51.4     106.7
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada      11.0000000       3.6      17.4      33.8      41.2     117.9
  Tumors benignes       1.30000000       1.2       7.0       4.1      11.2
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       9.70000       0.90       2.7       8.1      15.5      45.3     168.5
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics       5.2000       1.4000       5.8       9.9      22.6      89.8
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques      20.70       3.5       1.50       0.90       3.6      16.2      22.5     127.6     331.3
  Diabetis      13.50000       0.90       3.6       5.8      14.1      88.5     224.6
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme       7.20       3.5       1.50000      10.4       8.5      39.1     106.7
V. Trastorns mentals i del comportament      42.0000000       1.8       6.9      23.9     168.8    1201.7
  Trastorns mentals       2.0000000       1.8       3.50      10.3      28.1
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      40.00000000       3.5      23.9     158.5    1173.6
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      57.5000       1.4       2.60       7.3      24.3      77.5     302.5    1151.2
  Malaltia d'Alzheimer      25.20000000       2.3      11.3     109.1     730.0
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits      32.3000       1.4       2.60       7.3      22.0      66.2     193.4     421.2
VII. Malalties del sistema circulatori     240.9000       4.2       5.1      16.6      62.9     163.2     374.6    1162.7    4318.3
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques       2.40000       0.900       1.20      14.4      50.5
  Malalties hipertensives      15.2000000       1.8       3.5      18.3      67.9     365.0
  Malalties isquèmiques del cor      85.40000       0.9       5.1      23.7      84.5     167.6     411.6    1274.7
  Insuficiència cardíaca      24.800000       1.4       1.8       9.3      29.6     105.0     595.2
  Resta de malalties del cor      47.3000       2.8       2.6       5.8      20.0      31.3      83.1     199.6     808.6
  Malalties cerebrovasculars      49.6000       1.40       4.3      13.7      24.3      50.7     267.5     954.6
  Arteriosclerosi       0.70000000000      28.1
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      15.60000       0.90       1.8       9.3      25.4      96.7     241.5
VIII. Malalties del sistema respiratori     110.10000       0.9       2.9      12.8      40.5     152.1     629.7    2100.2
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries        1.400000000       1.4       4.1      44.9
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença       0.80000000       2.3       2.80      11.2
  Pneumònia i broncopneumònia      14.10000       0.90       1.8       6.9      18.3      63.8     308.8
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      58.5000000       3.6      18.5      88.7     389.0     982.7
  Resta de malalties del sistema respiratori      35.300000       2.9       7.3      12.7      40.8     172.9     752.5
IX. Malalties del sistema digestiu      48.90000       1.7       2.9      29.1      53.3      90.1     234.6     628.9
  Gastritis, duodenitis i ulcus       1.30000000       1.2       1.4       4.1      33.7
  Cirrosi i altres malalties del fetge      16.50000       0.9       1.4      21.9      33.6      45.1      51.4      73.0
  Resta de malalties del sistema digestiu      31.10000       0.9       1.4       7.3      18.5      43.7     179.0     522.2
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       1.400000000       2.8      10.3      22.5
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       3.000000000       4.2      16.5      67.4
XII. Malalties del sistema genitourinari      23.100000       0.70       9.3      21.1     117.3     539.1
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries      22.100000       0.70       8.1      21.1     111.1     516.6
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       1.00000000       1.20       6.2      22.5
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal       1.7     156.6       3.5       1.500000000
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques       0.9      42.7       3.500       0.9       0.7       0.90000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides       3.8      14.2       3.50000       0.9       6.9      11.3      14.4      28.1
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       3.8      14.2       3.50000       0.9       6.9      11.3      14.4      28.1
XVII. Causes externes de mortalitat      47.200       1.5      21.0      20.5      31.1      48.3      19.7      32.4     115.2     724.4
  Lesions per accident de trànsit        5.2000       5.6       5.1       6.5       9.1       2.3       2.8       8.2      16.8
  Resta de lesions per accident de transport       0.3000000       0.9000       5.6
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques       3.3000       1.4       1.7       9.4       8.20000
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques       0.400000000       1.4       2.1       5.6
  Caigudes accidentals       4.400       1.5       2.8       0.9       0.7       1.80       9.9      12.3      78.6
  Ofegaments i submersions accidentals       0.5000000       1.8       1.2       1.400
  Suïcidis i autolesions      10.6000       9.8       7.7      11.6      20.0       9.3       5.6      14.4      44.9
  Homicidis       0.9000       1.4       0.9       1.4       0.9       2.3000
  Resta de lesions per causes externes      21.60000       4.3       1.4       5.5       4.6      11.3      78.2     572.8
  No especificada       0.8000000       0.90       4.20      11.2
TOTAL     945.6     213.5      17.4      10.3      36.4      42.6      80.9     290.6     825.4    1756.3    4595.4   14055.5Barcelona 2014, dones. Taxes de mortalitat específiques per grups d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries      19.0000       1.5       0.8       1.5       9.4       5.9      14.5      60.8     188.7
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals       2.100000000       2.2       6.6      25.6
  Tuberculosi respiratòria       0.60000       0.800       1.00       4.00
  Resta de tuberculosis i seqüeles       0.5000000       0.900       1.3       4.7
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries      11.1000       1.50       0.8       2.6       3.9       6.7      34.3     123.5
  Hepatitis viral       2.500000000       4.5      10.6      21.0
  Sida       0.800000       0.8       5.10000
  Resta de malalties infeccioses       1.4000000       0.9       1.0       1.1       4.0      14.0
II. Tumors     220.80       3.7       3.1       4.4       4.2      33.0      97.0     188.0     365.0     829.5    1297.6
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe       1.80000000       3.9       5.6       4.0       7.0
  Tumor maligne d'esòfag       1.900000       0.8       0.9       1.0       4.5       9.2       4.7
  Tumor maligne estómac      11.800000       2.3       5.1       5.9      22.3      38.3      83.9
  Tumor maligne de budell gros      25.70000       0.8       0.8       8.5      18.6      38.9      88.5     198.0
  Tumor maligne de recte i anus       6.600000       0.8       1.7       3.9      12.2      29.1      37.3
  Tumor maligne de fetge      10.5000000       1.7       4.9      14.5      52.8      67.6
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques       3.10000000       1.0       3.3      11.9      30.3
  Tumor maligne de pàncreas      18.700000       0.8       4.3      16.6      28.9      77.9     118.8
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius       2.8000000       1.7       4.9       6.7       9.2       9.3
  Tumor maligne de laringe       0.20000000       1.0       1.100
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó      23.300000       2.3      19.6      41.1      54.5      67.4      69.9
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       4.500000       0.8       4.3       2.9       4.5      21.1      21.0
  Tumor maligne de mama      32.50000       0.8      12.8      19.6      30.3      60.1     100.4     172.4
  Tumor maligne de coll d'úter       2.100000       2.3       2.6       3.9       2.2       7.90
  Resta de tumors malignes d'úter       7.30000       0.8       1.5       3.4       2.9      11.1      31.7      41.9
  Tumor maligne d'ovari       7.500000       3.0       6.0      13.7      16.7      22.5      16.3
  Tumor maligne de pròstata------------
  Tumor maligne de bufeta urinària       5.50000000       2.9       4.5      15.9      65.2
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       3.900000       0.80       3.9       4.5      22.5      16.3
  Tumor maligne de l'encèfal       7.4000       1.50       0.8       6.8       5.9      18.9      26.4      23.3
  Leucèmia       7.80       3.70       1.5       0.8       1.5       0.9       2.0       7.8      37.0      53.6
  Limfoma       6.4000000       2.6       3.9       8.9      30.4      37.3
  Resta de tumors malignes de localització especificada       9.200       3.1       1.50       0.8       0.9       2.9       8.9      43.6      67.6
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada      10.600000       1.5       2.6       5.9      17.8      39.6      76.9
  Tumors benignes       2.1000000       2.6       2.0       1.1      11.9       7.0
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       7.50000       0.80       1.7       2.0       5.6      30.4      72.2
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics       5.500       1.500       1.5       1.7       2.9       2.2       9.2      69.9
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques      24.300       1.50       0.8       1.5       0.9       5.9      21.1      89.8     251.6
  Diabetis      14.800000       0.8       0.9       1.0      13.4      50.2     170.1
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme       9.400       1.50       0.8       0.80       4.9       7.8      39.6      81.5
V. Trastorns mentals i del comportament      85.000       1.50000       2.0      10.0     150.6    1386.1
  Trastorns mentals       1.900       1.50000       1.0       3.3       4.0      18.6
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      83.10000000       1.0       6.7     146.6    1367.5
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      97.1000       1.5       1.7       3.8       2.6      12.7      40.1     302.5    1246.4
  Malaltia d'Alzheimer      69.40000000       1.0      15.6     190.2    1001.7
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits      27.7000       1.5       1.7       3.8       2.6      11.7      24.5     112.3     244.6
VII. Malalties del sistema circulatori     274.5000       4.4       1.7       6.8      14.5      43.1     135.7     708.0    3720.4
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques       3.300000000       1.1      11.9      41.9
  Malalties hipertensives      35.6000000       0.9       1.0       6.7      72.6     556.8
  Malalties isquèmiques del cor      54.600000       0.8       1.7      15.7      30.0     128.1     745.5
  Insuficiència cardíaca      40.10000       0.80       0.9       1.0       8.9      95.1     598.7
  Resta de malalties del cor      60.4000       4.4       0.8       2.3       4.3      15.7      41.2     163.8     754.8
  Malalties cerebrovasculars      68.800000       1.5       6.0       9.8      38.9     203.4     875.9
  Arteriosclerosi       1.100000       0.80000      18.6
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori      10.700000       1.5       0.90       8.9      33.0     128.1
VIII. Malalties del sistema respiratori      82.60000       0.8       2.3       4.3      12.7      37.8     223.2    1108.9
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries        3.30000000       1.00       2.6      58.2
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença       0.40000000000       7.0
  Pneumònia i broncopneumònia      15.4000000       0.9       3.9       6.7      38.3     212.0
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      22.700000       1.5       0.9       2.0      15.6      59.4     300.5
  Resta de malalties del sistema respiratori      40.80000       0.8       0.8       2.6       5.9      15.6     122.8     531.2
IX. Malalties del sistema digestiu      45.200000       0.8       8.5      19.6      38.9     140.0     493.9
  Gastritis, duodenitis i ulcus       0.8000000       1.70       1.1       2.6       4.7
  Cirrosi i altres malalties del fetge       9.700000       0.8       6.8      12.7      15.6      38.3      39.6
  Resta de malalties del sistema digestiu      34.80000000       6.9      22.3      99.1     449.6
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       3.20000000       1.0       2.2       5.3      46.6
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       5.8000000       0.9       2.0       4.5      19.8      62.9
XII. Malalties del sistema genitourinari      30.000000       0.8       0.9       3.9      11.1      77.9     419.3
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries      29.6000000       0.9       3.9      11.1      76.6     414.7
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       0.500000       0.8000       1.3       4.7
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal       1.3     150.7       3.7000000000
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques       0.6      15.10000       0.8       0.90       1.1       1.30
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides       4.5      15.1000       0.8       1.5       0.9       2.0       3.3       5.3      55.9
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       4.5      15.1000       0.8       1.5       0.9       2.0       3.3       5.3      55.9
XVII. Causes externes de mortalitat      44.00       3.7       3.1       7.3       8.3       3.8      15.3      13.7      24.5      95.1     521.8
  Lesions per accident de trànsit        1.6000       2.9       3.3       0.800       1.1       5.3       4.7
  Resta de lesions per accident de transport       0.1000000       0.90000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques       0.90000       0.80       3.40       2.20       2.3
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques       0.50000000       1.00       1.3       4.7
  Caigudes accidentals       5.80       3.7       1.5000       1.7       3.90       9.2      79.2
  Ofegaments i submersions accidentals000000000000
  Suïcidis i autolesions       4.400       1.5       2.9       2.5       1.5       6.0       6.9       6.7       7.9       7.0
  Homicidis       0.80000       0.80       2.600       4.00
  Resta de lesions per causes externes      29.8000       1.5       0.8       1.5       0.9       2.0      14.5      67.4     424.0
  No especificada       0.20000000       1.0       1.100
TOTAL     943.6     180.9      11.0      10.8      18.9      19.2      57.8     157.5     316.2     713.2    2718.3   10870.1
Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)

Exportació del mapa a PDF no disponible (pendent d'adaptació)
Districte 1, ambdós sexes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL%<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries        12       1.5         0         0         0         0         0         0         4         2         2         2         2
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0
  Tuberculosi respiratòria         2       0.2         0         0         0         0         0         0         1         1         0         0         0
  Resta de tuberculosis i seqüeles0000000000000
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries         3       0.4         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2
  Hepatitis viral         1       0.1         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0
  Sida         2       0.2         0         0         0         0         0         0         2         0         0         0         0
  Resta de malalties infeccioses         2       0.2         0         0         0         0         0         0         1         0         1         0         0
II. Tumors       211      26.3         0         0         0         0         1         2        17        28        47        67        49
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe         6       0.7         0         0         0         0         0         0         3         0         0         2         1
  Tumor maligne d'esòfag         3       0.4         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1         0
  Tumor maligne estómac         9       1.1         0         0         0         0         0         0         3         0         5         1         0
  Tumor maligne de budell gros        20       2.5         0         0         0         0         0         0         0         2         3         7         8
  Tumor maligne de recte i anus         9       1.1         0         0         0         0         0         0         1         3         1         1         3
  Tumor maligne de fetge        13       1.6         0         0         0         0         0         0         1         4         4         2         2
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques         4       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         2         0         2
  Tumor maligne de pàncreas        12       1.5         0         0         0         0         0         0         0         1         1         5         5
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1
  Tumor maligne de laringe         4       0.5         0         0         0         0         0         0         1         0         0         3         0
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó        48       6.0         0         0         0         0         0         1         3        10        17        11         6
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous         3       0.4         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         0
  Tumor maligne de mama         9       1.1         0         0         0         0         0         0         2         1         3         2         1
  Tumor maligne de coll d'úter         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1         0
  Resta de tumors malignes d'úter         5       0.6         0         0         0         0         0         0         1         0         0         3         1
  Tumor maligne d'ovari         1       0.1         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0
  Tumor maligne de pròstata         8       1.0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         5         2
  Tumor maligne de bufeta urinària        12       1.5         0         0         0         0         0         0         0         1         1         6         4
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris         5       0.6         0         0         0         0         0         1         0         1         0         1         2
  Tumor maligne de l'encèfal         5       0.6         0         0         0         0         1         0         1         1         0         0         2
  Leucèmia         1       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
  Limfoma         6       0.7         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         4
  Resta de tumors malignes de localització especificada         9       1.1         0         0         0         0         0         0         0         0         3         4         2
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada        10       1.2         0         0         0         0         0         0         1         0         2         4         3
  Tumors benignes0000000000000
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada         5       0.6         0         0         0         0         0         0         0         1         0         4         0
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics         6       0.7         0         0         0         0         0         0         0         1         1         3         1
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques        18       2.2         0         0         0         0         0         0         0         1         3         8         6
  Diabetis        14       1.7         0         0         0         0         0         0         0         0         2         7         5
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme         4       0.5         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1         1
V. Trastorns mentals i del comportament        43       5.4         0         0         0         0         0         0         0         1         2         8        32
  Trastorns mentals         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0         0
  Demència senil, vascular, i demència no especificada        41       5.1         0         0         0         0         0         0         0         0         1         8        32
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits        59       7.3         0         0         0         0         0         1         0         1         8        11        38
  Malaltia d'Alzheimer        38       4.7         0         0         0         0         0         0         0         0         1         7        30
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits        21       2.6         0         0         0         0         0         1         0         1         7         4         8
VII. Malalties del sistema circulatori       234      29.1         0         0         0         0         1         4         8        16        28        64       113
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0000000000000
  Malalties hipertensives        21       2.6         0         0         0         0         0         0         1         0         1         7        12
  Malalties isquèmiques del cor        76       9.5         0         0         0         0         0         3         3         7        14        18        31
  Insuficiència cardíaca        20       2.5         0         0         0         0         1         0         0         0         4         2        13
  Resta de malalties del cor        47       5.9         0         0         0         0         0         1         1         5         3        14        23
  Malalties cerebrovasculars        63       7.8         0         0         0         0         0         0         3         4         5        19        32
  Arteriosclerosi0000000000000
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori         7       0.9         0         0         0         0         0         0         0         0         1         4         2
VIII. Malalties del sistema respiratori       100      12.5         0         0         0         0         0         0         6         7        13        37        37
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries 0000000000000
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença0000000000000
  Pneumònia i broncopneumònia        15       1.9         0         0         0         0         0         0         2         0         2         3         8
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC        66       8.2         0         0         0         0         0         0         2         6        10        26        22
  Resta de malalties del sistema respiratori        19       2.4         0         0         0         0         0         0         2         1         1         8         7
IX. Malalties del sistema digestiu        49       6.1         0         0         0         0         1         0         9         5         8        10        16
  Gastritis, duodenitis i ulcus         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2
  Cirrosi i altres malalties del fetge        17       2.1         0         0         0         0         1         0         6         4         2         4         0
  Resta de malalties del sistema digestiu        30       3.7         0         0         0         0         0         0         3         1         6         6        14
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0
XII. Malalties del sistema genitourinari        20       2.5         0         0         0         0         0         0         0         2         1         9         8
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries        19       2.4         0         0         0         0         0         0         0         2         1         8         8
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama         1       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi0000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal         4       0.5         3         1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques0000000000000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu0000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups         2       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1
XVII. Causes externes de mortalitat        40       5.0         0         0         2         0         3         2         3         2         4         7        17
  Lesions per accident de trànsit          1       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0
  Resta de lesions per accident de transport0000000000000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques         2       0.2         0         0         0         0         0         0         2         0         0         0         0
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques         1       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
  Caigudes accidentals        11       1.4         0         0         2         0         0         0         0         1         1         2         5
  Ofegaments i submersions accidentals0000000000000
  Suïcidis i autolesions         7       0.9         0         0         0         0         2         2         1         0         1         1         0
  Homicidis         1       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
  Resta de lesions per causes externes        17       2.1         0         0         0         0         1         0         0         1         1         3        11
  No especificada         1       0.1         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0
TOTAL       803     100.0         3         1         2         0         6         9        48        66       119       228       321Districte 1, ambdós sexes. Taxes de mortalitat específiques per grups d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries      11.7000000      28.8      22.6      31.1      36.5      70.7
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals       2.000000000      15.6      18.20
  Tuberculosi respiratòria       2.0000000       7.2      11.3000
  Resta de tuberculosis i seqüeles000000000000
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries       2.9000000000      18.2      70.7
  Hepatitis viral       1.00000000      11.3000
  Sida       2.0000000      14.40000
  Resta de malalties infeccioses       2.0000000       7.20      15.600
II. Tumors     206.40000       4.3       9.5     122.6     317.1     731.6    1221.5    1731.4
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe       5.9000000      21.600      36.5      35.3
  Tumor maligne d'esòfag       2.90000000      11.3      15.6      18.20
  Tumor maligne estómac       8.8000000      21.60      77.8      18.20
  Tumor maligne de budell gros      19.60000000      22.6      46.7     127.6     282.7
  Tumor maligne de recte i anus       8.8000000       7.2      34.0      15.6      18.2     106.0
  Tumor maligne de fetge      12.7000000       7.2      45.3      62.3      36.5      70.7
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques       3.900000000      31.10      70.7
  Tumor maligne de pàncreas      11.70000000      11.3      15.6      91.2     176.7
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius       2.000000000      15.60      35.3
  Tumor maligne de laringe       3.9000000       7.200      54.70
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó      46.900000       4.8      21.6     113.2     264.6     200.5     212.0
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       2.900000000      15.6      36.50
  Tumor maligne de mama       8.8000000      14.4      11.3      46.7      36.5      35.3
  Tumor maligne de coll d'úter       2.00000000      11.30      18.20
  Resta de tumors malignes d'úter       4.9000000       7.200      54.7      35.3
  Tumor maligne d'ovari       1.00000000      11.3000
  Tumor maligne de pròstata       7.800000000      15.6      91.2      70.7
  Tumor maligne de bufeta urinària      11.70000000      11.3      15.6     109.4     141.3
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       4.900000       4.80      11.30      18.2      70.7
  Tumor maligne de l'encèfal       4.90000       4.30       7.2      11.300      70.7
  Leucèmia       1.0000000000      18.20
  Limfoma       5.900000000      15.6      18.2     141.3
  Resta de tumors malignes de localització especificada       8.800000000      46.7      72.9      70.7
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada       9.8000000       7.20      31.1      72.9     106.0
  Tumors benignes000000000000
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       4.90000000      11.30      72.90
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics       5.90000000      11.3      15.6      54.7      35.3
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques      17.60000000      11.3      46.7     145.9     212.0
  Diabetis      13.700000000      31.1     127.6     176.7
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme       3.90000000      11.3      15.6      18.2      35.3
V. Trastorns mentals i del comportament      42.10000000      11.3      31.1     145.9    1130.7
  Trastorns mentals       2.00000000      11.3      15.600
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      40.100000000      15.6     145.9    1130.7
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      57.700000       4.80      11.3     124.5     200.5    1342.8
  Malaltia d'Alzheimer      37.200000000      15.6     127.6    1060.1
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits      20.500000       4.80      11.3     109.0      72.9     282.7
VII. Malalties del sistema circulatori     228.90000       4.3      19.1      57.7     181.2     435.9    1166.8    3992.9
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques000000000000
  Malalties hipertensives      20.5000000       7.20      15.6     127.6     424.0
  Malalties isquèmiques del cor      74.300000      14.3      21.6      79.3     217.9     328.2    1095.4
  Insuficiència cardíaca      19.60000       4.3000      62.3      36.5     459.4
  Resta de malalties del cor      46.000000       4.8       7.2      56.6      46.7     255.2     812.7
  Malalties cerebrovasculars      61.6000000      21.6      45.3      77.8     346.4    1130.7
  Arteriosclerosi000000000000
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       6.800000000      15.6      72.9      70.7
VIII. Malalties del sistema respiratori      97.8000000      43.3      79.3     202.4     674.6    1307.4
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries 000000000000
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença000000000000
  Pneumònia i broncopneumònia      14.7000000      14.40      31.1      54.7     282.7
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      64.6000000      14.4      67.9     155.7     474.0     777.4
  Resta de malalties del sistema respiratori      18.6000000      14.4      11.3      15.6     145.9     247.3
IX. Malalties del sistema digestiu      47.90000       4.30      64.9      56.6     124.5     182.3     565.4
  Gastritis, duodenitis i ulcus       2.00000000000      70.7
  Cirrosi i altres malalties del fetge      16.60000       4.30      43.3      45.3      31.1      72.90
  Resta de malalties del sistema digestiu      29.3000000      21.6      11.3      93.4     109.4     494.7
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       2.0000000000      18.2      35.3
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       2.000000000      15.6      18.20
XII. Malalties del sistema genitourinari      19.60000000      22.6      15.6     164.1     282.7
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries      18.60000000      22.6      15.6     145.9     282.7
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       1.0000000000      18.20
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal       3.9     365.0      30.7000000000
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques000000000000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides       2.000000000      15.60      35.3
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       2.000000000      15.60      35.3
XVII. Causes externes de mortalitat      39.100      29.00      12.9       9.5      21.6      22.6      62.3     127.6     600.7
  Lesions per accident de trànsit        1.000000000      15.600
  Resta de lesions per accident de transport000000000000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques       2.0000000      14.40000
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques       1.00000000000      35.3
  Caigudes accidentals      10.800      29.00000      11.3      15.6      36.5     176.7
  Ofegaments i submersions accidentals000000000000
  Suïcidis i autolesions       6.80000       8.6       9.5       7.20      15.6      18.20
  Homicidis       1.0000000000      18.20
  Resta de lesions per causes externes      16.60000       4.300      11.3      15.6      54.7     388.7
  No especificada       1.0000000       7.20000
TOTAL     785.4     365.0      30.7      29.00      25.7      42.9     346.1     747.4    1852.4    4156.8   11342.8Districte 1, homes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL%<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries         6       1.4         0         0         0         0         0         0         3         1         1         0         1
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0
  Tuberculosi respiratòria         1       0.2         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0
  Resta de tuberculosis i seqüeles0000000000000
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
  Hepatitis viral         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0
  Sida         2       0.5         0         0         0         0         0         0         2         0         0         0         0
  Resta de malalties infeccioses0000000000000
II. Tumors       133      31.2         0         0         0         0         1         2        11        20        34        42        23
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe         6       1.4         0         0         0         0         0         0         3         0         0         2         1
  Tumor maligne d'esòfag         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1         0
  Tumor maligne estómac         6       1.4         0         0         0         0         0         0         2         0         3         1         0
  Tumor maligne de budell gros        14       3.3         0         0         0         0         0         0         0         1         3         4         6
  Tumor maligne de recte i anus         5       1.2         0         0         0         0         0         0         1         2         0         1         1
  Tumor maligne de fetge        10       2.3         0         0         0         0         0         0         1         3         4         1         1
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1
  Tumor maligne de pàncreas         4       0.9         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1         1
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius0000000000000
  Tumor maligne de laringe         4       0.9         0         0         0         0         0         0         1         0         0         3         0
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó        39       9.2         0         0         0         0         0         1         2         8        14        10         4
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous         3       0.7         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         0
  Tumor maligne de mama-------------
  Tumor maligne de coll d'úter-------------
  Resta de tumors malignes d'úter-------------
  Tumor maligne d'ovari-------------
  Tumor maligne de pròstata         8       1.9         0         0         0         0         0         0         0         0         1         5         2
  Tumor maligne de bufeta urinària        10       2.3         0         0         0         0         0         0         0         1         1         5         3
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris         3       0.7         0         0         0         0         0         1         0         1         0         1         0
  Tumor maligne de l'encèfal         3       0.7         0         0         0         0         1         0         1         1         0         0         0
  Leucèmia0000000000000
  Limfoma         3       0.7         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1
  Resta de tumors malignes de localització especificada         3       0.7         0         0         0         0         0         0         0         0         2         0         1
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada         4       0.9         0         0         0         0         0         0         0         0         2         1         1
  Tumors benignes0000000000000
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada         4       0.9         0         0         0         0         0         0         0         1         0         3         0
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics         4       0.9         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         1
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques         6       1.4         0         0         0         0         0         0         0         0         1         4         1
  Diabetis         6       1.4         0         0         0         0         0         0         0         0         1         4         1
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme0000000000000
V. Trastorns mentals i del comportament        12       2.8         0         0         0         0         0         0         0         1         1         2         8
  Trastorns mentals         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0
  Demència senil, vascular, i demència no especificada        11       2.6         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         8
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits        21       4.9         0         0         0         0         0         0         0         1         6         6         8
  Malaltia d'Alzheimer         8       1.9         0         0         0         0         0         0         0         0         0         4         4
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits        13       3.1         0         0         0         0         0         0         0         1         6         2         4
VII. Malalties del sistema circulatori       114      26.8         0         0         0         0         0         3         7        13        18        41        32
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0000000000000
  Malalties hipertensives         8       1.9         0         0         0         0         0         0         1         0         0         4         3
  Malalties isquèmiques del cor        46      10.8         0         0         0         0         0         2         2         5        10        16        11
  Insuficiència cardíaca         6       1.4         0         0         0         0         0         0         0         0         3         0         3
  Resta de malalties del cor        18       4.2         0         0         0         0         0         1         1         4         1         6         5
  Malalties cerebrovasculars        33       7.7         0         0         0         0         0         0         3         4         3        13        10
  Arteriosclerosi0000000000000
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori         3       0.7         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         0
VIII. Malalties del sistema respiratori        68      16.0         0         0         0         0         0         0         5         7         9        29        18
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries 0000000000000
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença0000000000000
  Pneumònia i broncopneumònia         8       1.9         0         0         0         0         0         0         2         0         1         2         3
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC        50      11.7         0         0         0         0         0         0         1         6         7        23        13
  Resta de malalties del sistema respiratori        10       2.3         0         0         0         0         0         0         2         1         1         4         2
IX. Malalties del sistema digestiu        29       6.8         0         0         0         0         1         0         8         4         4         7         5
  Gastritis, duodenitis i ulcus         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
  Cirrosi i altres malalties del fetge        11       2.6         0         0         0         0         1         0         5         3         1         1         0
  Resta de malalties del sistema digestiu        17       4.0         0         0         0         0         0         0         3         1         3         6         4
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu0000000000000
XII. Malalties del sistema genitourinari         8       1.9         0         0         0         0         0         0         0         1         1         4         2
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries         8       1.9         0         0         0         0         0         0         0         1         1         4         2
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama0000000000000
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi0000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal         1       0.2         0         1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques0000000000000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu0000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0
XVII. Causes externes de mortalitat        20       4.7         0         0         1         0         2         2         2         1         3         3         6
  Lesions per accident de trànsit 0000000000000
  Resta de lesions per accident de transport0000000000000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques         1       0.2         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques         1       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
  Caigudes accidentals         6       1.4         0         0         1         0         0         0         0         0         1         1         3
  Ofegaments i submersions accidentals0000000000000
  Suïcidis i autolesions         5       1.2         0         0         0         0         1         2         1         0         1         0         0
  Homicidis0000000000000
  Resta de lesions per causes externes         7       1.6         0         0         0         0         1         0         0         1         1         2         2
  No especificada         1       0.2         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0
TOTAL       426     100.0         0         1         1         0         4         7        37        49        80       141       106Districte 1, homes. Taxes de mortalitat específiques per grups d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries      11.1000000      38.8      21.9      33.10     138.9
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals       1.900000000      33.100
  Tuberculosi respiratòria       1.9000000      12.90000
  Resta de tuberculosis i seqüeles000000000000
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries       1.90000000000     138.9
  Hepatitis viral       1.90000000      21.9000
  Sida       3.7000000      25.80000
  Resta de malalties infeccioses000000000000
II. Tumors     246.40000       8.0      16.2     142.1     438.6    1124.3    1959.9    3194.4
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe      11.1000000      38.800      93.3     138.9
  Tumor maligne d'esòfag       3.70000000      21.90      46.70
  Tumor maligne estómac      11.1000000      25.80      99.2      46.70
  Tumor maligne de budell gros      25.90000000      21.9      99.2     186.7     833.3
  Tumor maligne de recte i anus       9.3000000      12.9      43.90      46.7     138.9
  Tumor maligne de fetge      18.5000000      12.9      65.8     132.3      46.7     138.9
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques       3.700000000      33.10     138.9
  Tumor maligne de pàncreas       7.40000000      21.9      33.1      46.7     138.9
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius000000000000
  Tumor maligne de laringe       7.4000000      12.900     140.00
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó      72.300000       8.1      25.8     175.4     463.0     466.6     555.6
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       5.600000000      33.1      93.30
  Tumor maligne de mama------------
  Tumor maligne de coll d'úter------------
  Resta de tumors malignes d'úter------------
  Tumor maligne d'ovari------------
  Tumor maligne de pròstata      14.800000000      33.1     233.3     277.8
  Tumor maligne de bufeta urinària      18.50000000      21.9      33.1     233.3     416.7
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       5.600000       8.10      21.90      46.70
  Tumor maligne de l'encèfal       5.60000       8.00      12.9      21.9000
  Leucèmia000000000000
  Limfoma       5.600000000      33.1      46.7     138.9
  Resta de tumors malignes de localització especificada       5.600000000      66.10     138.9
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada       7.400000000      66.1      46.7     138.9
  Tumors benignes000000000000
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       7.40000000      21.90     140.00
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics       7.400000000      33.1      93.3     138.9
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques      11.100000000      33.1     186.7     138.9
  Diabetis      11.100000000      33.1     186.7     138.9
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme000000000000
V. Trastorns mentals i del comportament      22.20000000      21.9      33.1      93.3    1111.1
  Trastorns mentals       1.90000000      21.9000
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      20.400000000      33.1      93.3    1111.1
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      38.90000000      21.9     198.4     280.0    1111.1
  Malaltia d'Alzheimer      14.8000000000     186.7     555.6
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits      24.10000000      21.9     198.4      93.3     555.6
VII. Malalties del sistema circulatori     211.200000      24.3      90.5     285.1     595.2    1913.2    4444.4
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques000000000000
  Malalties hipertensives      14.8000000      12.900     186.7     416.7
  Malalties isquèmiques del cor      85.200000      16.2      25.8     109.6     330.7     746.6    1527.8
  Insuficiència cardíaca      11.100000000      99.20     416.7
  Resta de malalties del cor      33.400000       8.1      12.9      87.7      33.1     280.0     694.4
  Malalties cerebrovasculars      61.1000000      38.8      87.7      99.2     606.6    1388.9
  Arteriosclerosi000000000000
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       5.600000000      33.1      93.30
VIII. Malalties del sistema respiratori     126.0000000      64.6     153.5     297.6    1353.2    2500.0
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries 000000000000
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença000000000000
  Pneumònia i broncopneumònia      14.8000000      25.80      33.1      93.3     416.7
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      92.6000000      12.9     131.6     231.5    1073.3    1805.6
  Resta de malalties del sistema respiratori      18.5000000      25.8      21.9      33.1     186.7     277.8
IX. Malalties del sistema digestiu      53.70000       8.00     103.4      87.7     132.3     326.6     694.4
  Gastritis, duodenitis i ulcus       1.90000000000     138.9
  Cirrosi i altres malalties del fetge      20.40000       8.00      64.6      65.8      33.1      46.70
  Resta de malalties del sistema digestiu      31.5000000      38.8      21.9      99.2     280.0     555.6
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       3.7000000000      46.7     138.9
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu000000000000
XII. Malalties del sistema genitourinari      14.80000000      21.9      33.1     186.7     277.8
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries      14.80000000      21.9      33.1     186.7     277.8
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama000000000000
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal       1.90      59.4000000000
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques000000000000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides       1.900000000      33.100
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       1.900000000      33.100
XVII. Causes externes de mortalitat      37.100      27.80      15.9      16.2      25.8      21.9      99.2     140.0     833.3
  Lesions per accident de trànsit 000000000000
  Resta de lesions per accident de transport000000000000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques       1.9000000      12.90000
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques       1.90000000000     138.9
  Caigudes accidentals      11.100      27.800000      33.1      46.7     416.7
  Ofegaments i submersions accidentals000000000000
  Suïcidis i autolesions       9.30000       8.0      16.2      12.90      33.100
  Homicidis000000000000
  Resta de lesions per causes externes      13.00000       8.000      21.9      33.1      93.3     277.8
  No especificada       1.9000000      12.90000
TOTAL     789.30      59.4      27.80      31.9      56.7     478.1    1074.6    2645.5    6579.6   14722.2Districte 1, dones. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL%<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries         6       1.6         0         0         0         0         0         0         1         1         1         2         1
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
  Tuberculosi respiratòria         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0
  Resta de tuberculosis i seqüeles0000000000000
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1
  Hepatitis viral0000000000000
  Sida0000000000000
  Resta de malalties infeccioses         2       0.5         0         0         0         0         0         0         1         0         1         0         0
II. Tumors        78      20.7         0         0         0         0         0         0         6         8        13        25        26
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe0000000000000
  Tumor maligne d'esòfag         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0
  Tumor maligne estómac         3       0.8         0         0         0         0         0         0         1         0         2         0         0
  Tumor maligne de budell gros         6       1.6         0         0         0         0         0         0         0         1         0         3         2
  Tumor maligne de recte i anus         4       1.1         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0         2
  Tumor maligne de fetge         3       0.8         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1         1
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1
  Tumor maligne de pàncreas         8       2.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         4         4
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1
  Tumor maligne de laringe0000000000000
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó         9       2.4         0         0         0         0         0         0         1         2         3         1         2
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous0000000000000
  Tumor maligne de mama         9       2.4         0         0         0         0         0         0         2         1         3         2         1
  Tumor maligne de coll d'úter         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1         0
  Resta de tumors malignes d'úter         5       1.3         0         0         0         0         0         0         1         0         0         3         1
  Tumor maligne d'ovari         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0
  Tumor maligne de pròstata-------------
  Tumor maligne de bufeta urinària         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2
  Tumor maligne de l'encèfal         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2
  Leucèmia         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
  Limfoma         3       0.8         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         3
  Resta de tumors malignes de localització especificada         6       1.6         0         0         0         0         0         0         0         0         1         4         1
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada         6       1.6         0         0         0         0         0         0         1         0         0         3         2
  Tumors benignes0000000000000
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1         0
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques        12       3.2         0         0         0         0         0         0         0         1         2         4         5
  Diabetis         8       2.1         0         0         0         0         0         0         0         0         1         3         4
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme         4       1.1         0         0         0         0         0         0         0         1         1         1         1
V. Trastorns mentals i del comportament        31       8.2         0         0         0         0         0         0         0         0         1         6        24
  Trastorns mentals         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0
  Demència senil, vascular, i demència no especificada        30       8.0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         6        24
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits        38      10.1         0         0         0         0         0         1         0         0         2         5        30
  Malaltia d'Alzheimer        30       8.0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         3        26
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits         8       2.1         0         0         0         0         0         1         0         0         1         2         4
VII. Malalties del sistema circulatori       120      31.8         0         0         0         0         1         1         1         3        10        23        81
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques0000000000000
  Malalties hipertensives        13       3.4         0         0         0         0         0         0         0         0         1         3         9
  Malalties isquèmiques del cor        30       8.0         0         0         0         0         0         1         1         2         4         2        20
  Insuficiència cardíaca        14       3.7         0         0         0         0         1         0         0         0         1         2        10
  Resta de malalties del cor        29       7.7         0         0         0         0         0         0         0         1         2         8        18
  Malalties cerebrovasculars        30       8.0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         6        22
  Arteriosclerosi0000000000000
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori         4       1.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2
VIII. Malalties del sistema respiratori        32       8.5         0         0         0         0         0         0         1         0         4         8        19
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries 0000000000000
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença0000000000000
  Pneumònia i broncopneumònia         7       1.9         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         5
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC        16       4.2         0         0         0         0         0         0         1         0         3         3         9
  Resta de malalties del sistema respiratori         9       2.4         0         0         0         0         0         0         0         0         0         4         5
IX. Malalties del sistema digestiu        20       5.3         0         0         0         0         0         0         1         1         4         3        11
  Gastritis, duodenitis i ulcus         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
  Cirrosi i altres malalties del fetge         6       1.6         0         0         0         0         0         0         1         1         1         3         0
  Resta de malalties del sistema digestiu        13       3.4         0         0         0         0         0         0         0         0         3         0        10
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani0000000000000
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu         2       0.5         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1         0
XII. Malalties del sistema genitourinari        12       3.2         0         0         0         0         0         0         0         1         0         5         6
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries        11       2.9         0         0         0         0         0         0         0         1         0         4         6
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi0000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal         3       0.8         3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques0000000000000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu0000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
XVII. Causes externes de mortalitat        20       5.3         0         0         1         0         1         0         1         1         1         4        11
  Lesions per accident de trànsit          1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0
  Resta de lesions per accident de transport0000000000000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques         1       0.3         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         0
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques0000000000000
  Caigudes accidentals         5       1.3         0         0         1         0         0         0         0         1         0         1         2
  Ofegaments i submersions accidentals0000000000000
  Suïcidis i autolesions         2       0.5         0         0         0         0         1         0         0         0         0         1         0
  Homicidis         1       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0
  Resta de lesions per causes externes        10       2.7         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         9
  No especificada0000000000000
TOTAL       377     100.0         3         0         1         0         2         2        11        17        39        87       215Districte 1, dones. Taxes de mortalitat específiques per grups d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries      12.4000000      16.3      23.4      29.4      59.8      47.4
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals       2.1000000000      29.90
  Tuberculosi respiratòria       2.10000000      23.4000
  Resta de tuberculosis i seqüeles000000000000
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries       4.1000000000      29.9      47.4
  Hepatitis viral000000000000
  Sida000000000000
  Resta de malalties infeccioses       4.1000000      16.30      29.400
II. Tumors     161.6000000      97.9     187.3     382.4     748.1    1232.2
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe000000000000
  Tumor maligne d'esòfag       2.100000000      29.400
  Tumor maligne estómac       6.2000000      16.30      58.800
  Tumor maligne de budell gros      12.40000000      23.40      89.8      94.8
  Tumor maligne de recte i anus       8.30000000      23.4      29.40      94.8
  Tumor maligne de fetge       6.20000000      23.40      29.9      47.4
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques       4.100000000      29.40      47.4
  Tumor maligne de pàncreas      16.6000000000     119.7     189.6
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius       4.100000000      29.40      47.4
  Tumor maligne de laringe000000000000
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó      18.6000000      16.3      46.8      88.2      29.9      94.8
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous000000000000
  Tumor maligne de mama      18.6000000      32.6      23.4      88.2      59.8      47.4
  Tumor maligne de coll d'úter       4.10000000      23.40      29.90
  Resta de tumors malignes d'úter      10.4000000      16.300      89.8      47.4
  Tumor maligne d'ovari       2.10000000      23.4000
  Tumor maligne de pròstata------------
  Tumor maligne de bufeta urinària       4.1000000000      29.9      47.4
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       4.10000000000      94.8
  Tumor maligne de l'encèfal       4.10000000000      94.8
  Leucèmia       2.1000000000      29.90
  Limfoma       6.20000000000     142.2
  Resta de tumors malignes de localització especificada      12.400000000      29.4     119.7      47.4
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada      12.4000000      16.300      89.8      94.8
  Tumors benignes000000000000
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       2.1000000000      29.90
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics       4.10000000      23.40      29.90
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques      24.90000000      23.4      58.8     119.7     237.0
  Diabetis      16.600000000      29.4      89.8     189.6
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme       8.30000000      23.4      29.4      29.9      47.4
V. Trastorns mentals i del comportament      64.200000000      29.4     179.5    1137.4
  Trastorns mentals       2.100000000      29.400
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      62.2000000000     179.5    1137.4
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      78.700000      11.600      58.8     149.6    1421.8
  Malaltia d'Alzheimer      62.200000000      29.4      89.8    1232.2
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits      16.600000      11.600      29.4      59.8     189.6
VII. Malalties del sistema circulatori     248.60000       9.3      11.6      16.3      70.2     294.1     688.2    3838.9
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques000000000000
  Malalties hipertensives      26.900000000      29.4      89.8     426.5
  Malalties isquèmiques del cor      62.200000      11.6      16.3      46.8     117.6      59.8     947.9
  Insuficiència cardíaca      29.00000       9.3000      29.4      59.8     473.9
  Resta de malalties del cor      60.10000000      23.4      58.8     239.4     853.1
  Malalties cerebrovasculars      62.200000000      58.8     179.5    1042.7
  Arteriosclerosi000000000000
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       8.3000000000      59.8      94.8
VIII. Malalties del sistema respiratori      66.3000000      16.30     117.6     239.4     900.5
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries 000000000000
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença000000000000
  Pneumònia i broncopneumònia      14.500000000      29.4      29.9     237.0
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      33.1000000      16.30      88.2      89.8     426.5
  Resta de malalties del sistema respiratori      18.6000000000     119.7     237.0
IX. Malalties del sistema digestiu      41.4000000      16.3      23.4     117.6      89.8     521.3
  Gastritis, duodenitis i ulcus       2.10000000000      47.4
  Cirrosi i altres malalties del fetge      12.4000000      16.3      23.4      29.4      89.80
  Resta de malalties del sistema digestiu      26.900000000      88.20     473.9
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani000000000000
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       4.100000000      29.4      29.90
XII. Malalties del sistema genitourinari      24.90000000      23.40     149.6     284.4
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries      22.80000000      23.40     119.7     284.4
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       2.1000000000      29.90
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal       6.2     759.50000000000
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques000000000000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides       2.10000000000      47.4
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       2.10000000000      47.4
XVII. Causes externes de mortalitat      41.400      30.30       9.30      16.3      23.4      29.4     119.7     521.3
  Lesions per accident de trànsit        2.100000000      29.400
  Resta de lesions per accident de transport000000000000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques       2.1000000      16.30000
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques000000000000
  Caigudes accidentals      10.400      30.30000      23.40      29.9      94.8
  Ofegaments i submersions accidentals000000000000
  Suïcidis i autolesions       4.10000       9.30000      29.90
  Homicidis       2.1000000000      29.90
  Resta de lesions per causes externes      20.7000000000      29.9     426.5
  No especificada000000000000
TOTAL     781.1     759.50      30.30      18.5      23.2     179.4     398.0    1147.1    2603.2   10189.6Districte 1. Taxes de mortalitat estandarditzades per edat i Raó de mortalitat comparativa + IC95% en ambdós sexes, homes i dones.
Causa DefuncióTEM_TRMC_TIC95%TEM_HRMC_HIC95%TEM_DRMC_DIC95%
I. Malalties infeccioses i parasitàries      15.3      90.7[      51.1,     160.8]      18.3      98.0[      39.8,     241.5]      14.3      91.3[      40.7,     205.2]
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals       2.9     157.8[      39.4,     632.1]       3.4     142.9[      20.1,    1014.6]       2.4     145.0[      20.4,    1029.6]
  Tuberculosi respiratòria       2.2     353.2[      87.3,    1428.8]       1.7     214.0[      30.1,    1519.1]       2.6     483.1[      68.1,    3429.8]
  Resta de tuberculosis i seqüeles00-00-00-
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries       4.1      46.7[      15.1,     144.9]       6.4      72.7[      10.2,     516.4]       4.1      45.2[      11.2,     181.6]
  Hepatitis viral       1.4      47.2[       6.7,     335.3]       2.8      70.2[       9.9,     498.6]00-
  Sida       2.2     176.6[      44.2,     706.1]       4.1     241.4[      60.4,     965.3]00-
  Resta de malalties infeccioses       2.5     270.4[      65.0,    1125.7]00-       5.2     444.0[     109.3,    1803.7]
II. Tumors     290.0     107.6[      93.9,     123.3]     468.1     118.8[      99.4,     141.9]     176.2      92.3[      73.6,     115.7]
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe       7.2     154.1[      68.5,     347.0]      18.0     194.4[      81.7,     462.3]00-
  Tumor maligne d'esòfag       4.4     114.3[      36.8,     354.8]       6.2      88.5[      22.0,     355.4]       3.0     181.8[      25.6,    1290.7]
  Tumor maligne estómac      12.0      94.2[      48.4,     183.5]      17.4     107.1[      46.3,     247.3]       7.9      78.7[      25.2,     245.6]
  Tumor maligne de budell gros      27.8      89.8[      57.9,     139.3]      62.9     135.1[      78.1,     233.6]      13.3      61.4[      27.3,     138.4]
  Tumor maligne de recte i anus      12.2     163.4[      84.8,     314.9]      16.9     162.0[      61.7,     424.8]       9.3     164.5[      59.5,     454.6]
  Tumor maligne de fetge      18.1     123.9[      71.7,     213.9]      32.1     140.5[      74.4,     265.3]       6.5      73.3[      23.2,     231.2]
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques       5.7     215.6[      80.7,     576.0]       8.1     294.4[      72.2,    1200.4]       4.5     182.7[      43.7,     763.5]
  Tumor maligne de pàncreas      16.5      91.9[      52.2,     162.0]      15.3      75.2[      26.2,     215.7]      16.7     103.9[      51.7,     209.1]
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius       2.9     116.9[      29.1,     469.4]00-       4.9     194.1[      46.7,     806.6]
  Tumor maligne de laringe       5.3     268.2[     100.1,     718.3]      13.2     288.1[     105.3,     788.6]00-
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó      67.5     128.7[      96.8,     171.1]     128.5     131.6[      95.2,     181.8]      22.0     104.3[      53.8,     202.6]
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous       4.4      75.4[      24.3,     234.1]      11.1     125.4[      40.3,     390.5]00-
  Tumor maligne de mama      12.3      70.8[      36.6,     136.7]---      22.7      79.1[      40.8,     153.3]
  Tumor maligne de coll d'úter       2.9     255.4[      63.9,    1021.4]---       5.1     252.5[      62.4,    1022.2]
  Resta de tumors malignes d'úter       6.6     172.7[      71.6,     416.3]---      11.3     178.2[      73.9,     429.7]
  Tumor maligne d'ovari       1.2      31.2[       4.4,     221.4]---       2.6      37.6[       5.3,     267.1]
  Tumor maligne de pròstata      11.2      94.3[      47.1,     188.7]      32.3      93.4[      45.8,     190.7]---
  Tumor maligne de bufeta urinària      16.8     153.0[      86.8,     269.5]      39.5     178.1[      95.1,     333.5]       3.9      88.3[      21.8,     357.6]
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris       6.1      89.9[      36.8,     219.7]       7.6      64.3[      18.7,     220.9]       3.7     111.3[      27.8,     445.0]
  Tumor maligne de l'encèfal       5.7      75.3[      30.4,     186.4]       5.7      67.0[      20.0,     223.7]       3.5      52.7[      13.2,     211.2]
  Leucèmia       1.4      15.0[       2.1,     106.5]00-       2.4      36.6[       5.2,     259.6]
  Limfoma       8.2     104.6[      46.9,     233.1]      12.0     105.0[      33.5,     329.1]       4.9      91.6[      29.5,     284.0]
  Resta de tumors malignes de localització especificada      13.0     126.1[      65.5,     242.6]      11.4      81.4[      25.8,     257.1]      13.5     175.7[      78.4,     393.6]
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada      13.7     126.6[      67.8,     236.4]      16.2     119.5[      42.6,     335.5]      12.1     135.1[      60.2,     302.9]
  Tumors benignes00-00-00-
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada       7.1      82.7[      34.4,     198.7]      14.0     105.2[      39.1,     282.6]       2.2      35.9[       5.1,     255.2]
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics       8.3     154.7[      69.3,     344.9]      14.6     199.0[      73.6,     538.0]       4.8     108.4[      27.0,     435.4]
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques      25.3     112.2[      70.6,     178.3]      23.1      81.5[      36.4,     182.6]      26.3     135.3[      75.7,     241.8]
  Diabetis      19.6     138.3[      81.8,     233.7]      23.1     122.5[      54.7,     274.5]      16.6     141.9[      70.0,     287.8]
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme       5.7      68.0[      25.5,     181.6]00-       9.7     125.3[      45.7,     343.2]
V. Trastorns mentals i del comportament      58.2      90.2[      66.8,     121.6]      57.2      86.2[      48.2,     154.3]      57.3      91.8[      64.3,     131.1]
  Trastorns mentals       3.0     154.8[      38.7,     619.6]       2.8     117.5[      16.5,     834.1]       2.8     180.6[      25.4,    1282.0]
  Demència senil, vascular, i demència no especificada      55.3      88.2[      64.9,     119.8]      54.4      85.0[      46.5,     155.6]      54.5      89.6[      62.5,     128.4]
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits      80.2     102.4[      79.3,     132.3]      86.7     107.5[      69.2,     167.0]      70.9      93.3[      67.5,     128.8]
  Malaltia d'Alzheimer      51.0     105.1[      76.5,     144.5]      36.1      92.3[      45.4,     187.4]      54.5     102.3[      71.2,     147.0]
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits      29.3      97.9[      63.7,     150.6]      50.6     121.9[      69.6,     213.5]      16.4      72.2[      35.7,     146.1]
VII. Malalties del sistema circulatori     316.6     122.4[     107.6,     139.2]     427.7     128.4[     105.9,     155.8]     236.6     111.7[      93.1,     134.0]
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques00-00-00-
  Malalties hipertensives      28.4     109.7[      71.5,     168.4]      35.2     153.2[      74.3,     316.1]      24.6      92.2[      53.0,     160.3]
  Malalties isquèmiques del cor     103.0     148.9[     118.8,     186.8]     168.0     149.0[     110.1,     201.5]      60.2     143.2[      99.2,     206.7]
  Insuficiència cardíaca      27.0      82.2[      52.8,     128.0]      25.8      69.8[      30.5,     159.6]      26.9      89.1[      52.4,     151.5]
  Resta de malalties del cor      63.2     116.6[      87.5,     155.4]      65.8     101.6[      61.7,     167.2]      59.1     124.1[      85.7,     179.6]
  Malalties cerebrovasculars      85.0     142.5[     111.2,     182.5]     123.0     176.0[     123.2,     251.4]      57.8     108.0[      75.0,     155.4]
  Arteriosclerosi00-00-00-
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori       9.8      75.5[      35.9,     158.5]       9.9      47.2[      15.2,     146.4]       8.0      94.4[      35.0,     254.6]
VIII. Malalties del sistema respiratori     136.7     142.9[     117.4,     174.0]     267.9     171.2[     133.2,     220.0]      64.7     101.4[      71.2,     144.4]
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries 00-00-00-
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença00-00-00-
  Pneumònia i broncopneumònia      19.9     134.2[      80.6,     223.3]      32.0     154.8[      72.8,     329.5]      13.6     115.0[      53.9,     245.3]
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC      91.4     230.3[     180.8,     293.3]     203.5     250.7[     187.5,     335.1]      33.5     189.7[     114.9,     313.4]
  Resta de malalties del sistema respiratori      25.4      66.6[      42.4,     104.6]      32.4      63.6[      33.4,     121.0]      17.6      55.6[      28.7,     107.5]
IX. Malalties del sistema digestiu      63.9     136.1[     102.5,     180.6]      90.0     141.9[      95.8,     210.1]      42.8     118.1[      75.3,     185.2]
  Gastritis, duodenitis i ulcus       2.7     253.6[      63.4,    1014.0]       4.7     262.7[      37.0,    1864.9]       1.9     258.6[      36.4,    1836.2]
  Cirrosi i altres malalties del fetge      20.6     160.1[      98.6,     260.1]      24.5     132.2[      70.9,     246.5]      15.3     178.8[      79.9,     400.1]
  Resta de malalties del sistema digestiu      40.6     123.0[      85.8,     176.2]      60.8     140.9[      85.3,     232.8]      25.6      95.0[      54.3,     166.2]
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani       2.7     115.9[      29.0,     463.7]       8.1     426.4[     104.4,    1741.3]00-
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu       2.9      65.8[      16.4,     263.4]00-       5.2     113.8[      28.3,     457.3]
XII. Malalties del sistema genitourinari      27.5     102.9[      66.3,     159.5]      30.1      86.2[      42.7,     174.3]      24.9     107.2[      60.5,     190.0]
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries      26.1     100.4[      64.0,     157.5]      30.1      90.4[      44.8,     182.8]      22.5      98.5[      54.1,     179.1]
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama       1.4     187.5[      26.4,    1331.1]00-       2.4     624.6[      88.0,    4433.9]
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi00-00-00-
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal       4.2     279.3[     104.8,     744.2]       2.1     131.5[      18.5,     933.4]       6.4     458.2[     147.8,    1420.6]
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques00-00-00-
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides       2.8      68.4[      17.0,     275.4]       3.2      71.1[      10.0,     504.9]       1.6      44.5[       6.3,     315.6]
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu00-00-00-
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups       2.8      68.4[      17.0,     275.4]       3.2      71.1[      10.0,     504.9]       1.6      44.5[       6.3,     315.6]
XVII. Causes externes de mortalitat      50.1     110.2[      80.4,     151.1]      68.6     111.1[      67.6,     182.5]      40.2     113.5[      72.5,     177.6]
  Lesions per accident de trànsit        1.5      46.0[       6.5,     326.7]00-       2.8     183.3[      25.8,    1301.4]
  Resta de lesions per accident de transport00-00-00-
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques       1.9      93.1[      23.3,     372.1]       1.7      53.5[       7.5,     380.1]       2.2     241.0[      33.9,    1710.6]
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques       1.3     307.9[      43.4,    2186.1]       4.7     976.9[     137.6,    6935.7]00-
  Caigudes accidentals      14.9     289.2[     160.0,     522.8]      26.9     430.3[     183.9,    1007.2]      11.4     250.3[     102.8,     609.7]
  Ofegaments i submersions accidentals00-00-00-
  Suïcidis i autolesions       6.9      94.1[      43.1,     205.5]       9.2      79.7[      30.7,     206.6]       3.7      88.2[      20.7,     375.1]
  Homicidis       1.4     163.1[      23.0,    1157.9]00-       2.2     280.6[      39.5,    1992.3]
  Resta de lesions per causes externes      22.2      85.6[      53.0,     138.3]      26.1      78.8[      34.6,     179.3]      17.9      77.8[      41.7,     145.4]
  No especificada       1.1     220.8[      31.1,    1567.2]       2.0     196.5[      27.7,    1394.8]00-
TOTAL    1086.1     115.0[     107.3,     123.3]    1567.7     124.5[     112.6,     137.6]     772.3     102.7[      92.6,     113.8]Districte 2, ambdós sexes. Mortalitat segons grup d'edat i causes de defunció.
Causa DefuncióTOTAL%<11-45-1415-2425-3435-4445-5455-6465-7475-84>84
I. Malalties infeccioses i parasitàries        54       2.0         0         0         0         1         1         0         1         1         3        15        32
  Malalties infeccioses i parasitàries intestinals         6       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         5
  Tuberculosi respiratòria         2       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1
  Resta de tuberculosis i seqüeles         2       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1
  Resta de malalties infeccioses i parasitàries        33       1.2         0         0         0         1         0         0         0         0         1        10        21
  Hepatitis viral         6       0.2         0         0         0         0         0         0         0         1         2         2         1
  Sida         2       0.1         0         0         0         0         1         0         1         0         0         0         0
  Resta de malalties infeccioses         3       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         3
II. Tumors       720      26.9         0         1         3         0         2         9        41        89       168       218       189
  Tumor maligne de cavitat bucal i faringe        11       0.4         0         0         0         0         0         0         0         2         3         1         5
  Tumor maligne d'esòfag         7       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         2         3         2
  Tumor maligne estómac        31       1.2         0         0         0         0         0         2         2         7         3        11         6
  Tumor maligne de budell gros        74       2.8         0         0         0         0         0         0         3        10        17        19        25
  Tumor maligne de recte i anus        10       0.4         0         0         0         0         0         0         0         1         1         5         3
  Tumor maligne de fetge        35       1.3         0         0         0         0         0         0         1         3        11        11         9
  Tumor maligne de bufeta biliar i vies extrahepàtiques         4       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         2
  Tumor maligne de pàncreas        41       1.5         0         0         0         0         0         0         2         2        11        16        10
  Resta de tumors malignes dels òrgans digestius         7       0.3         0         0         0         0         0         0         1         0         2         1         3
  Tumor maligne de laringe         4       0.1         0         0         0         0         0         0         0         3         0         1         0
  Tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó       151       5.7         0         0         0         0         0         1         9        32        51        44        14
  Tumor maligne de pell i tumor maligne de teixits tous        16       0.6         0         0         1         0         1         0         2         1         2         8         1
  Tumor maligne de mama        63       2.4         0         0         0         0         1         3         6         9         9        15        20
  Tumor maligne de coll d'úter         6       0.2         0         0         0         0         0         1         2         1         0         2         0
  Resta de tumors malignes d'úter         8       0.3         0         0         0         0         0         0         0         2         2         4         0
  Tumor maligne d'ovari        11       0.4         0         0         0         0         0         1         1         4         3         2         0
  Tumor maligne de pròstata        27       1.0         0         0         0         0         0         0         1         1         2        10        13
  Tumor maligne de bufeta urinària        25       0.9         0         0         0         0         0         0         0         1         3         5        16
  Tumor maligne de ronyó i dels òrgans urinaris        19       0.7         0         0         0         0         0         0         2         2         4         5         6
  Tumor maligne de l'encèfal        21       0.8         0         0         0         0         0         1         2         2         8         4         4
  Leucèmia        29       1.1         0         1         0         0         0         0         1         1         8         9         9
  Limfoma        23       0.9         0         0         0         0         0         0         2         1         6         8         6
  Resta de tumors malignes de localització especificada        31       1.2         0         0         2         0         0         0         0         1         8        13         7
  Tumors malignes secundaris i de localització no especificada        31       1.2         0         0         0         0         0         0         2         2         8         9        10
  Tumors benignes         8       0.3         0         0         0         0         0         0         1         0         2         3         2
  Tumors in situ, d'evolució incerta i de naturalesa no especificada        27       1.0         0         0         0         0         0         0         1         1         2         7        16
III. Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics        17       0.6         0         0         0         0         0         0         0         1         2         4        10
IV. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques        64       2.4         0         0         1         0         0         1         1         4         4        21        32
  Diabetis        37       1.4         0         0         0         0         0         0         1         1         1        13        21
  Resta de malalties endocrines, de la nutrició i del metabolisme        27       1.0         0         0         1         0         0         1         0         3         3         8        11
V. Trastorns mentals i del comportament       206       7.7         0         0         0         0         0         0         1         0         2        29       174
  Trastorns mentals         2       0.1         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         1
  Demència senil, vascular, i demència no especificada       204       7.6         0         0         0         0         0         0         0         0         2        29       173
VI. Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits       223       8.3         0         0         0         0         1         2         1         7        21        60       131
  Malaltia d'Alzheimer       136       5.1         0         0         0         0         0         0         0         0         4        35        97
  Resta de malalties sistema nerviós i òrgans dels sentits        87       3.3         0         0         0         0         1         2         1         7        17        25        34
VII. Malalties del sistema circulatori       755      28.3         0         0         0         2         2         4        15        27        45       191       469
  Malalties cardíaques reumàtiques cròniques         9       0.3         0         0         0         0         0         0         0         1         0         3         5
  Malalties hipertensives        82       3.1         0         0         0         0         0         0         1         2         5        18        56
  Malalties isquèmiques del cor       186       7.0         0         0         0         0         0         1         4        14        17        44       106
  Insuficiència cardíaca       116       4.3         0         0         0         0         0         1         0         2         4        23        86
  Resta de malalties del cor       156       5.8         0         0         0         1         1         1         7         6         9        49        82
  Malalties cerebrovasculars       177       6.6         0         0         0         1         0         1         3         2         7        47       116
  Arteriosclerosi         4       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         4
  Resta de malalties dels vasos sanguinis i de l'aparell circulatori        25       0.9         0         0         0         0         1         0         0         0         3         7        14
VIII. Malalties del sistema respiratori       238       8.9         0         0         0         0         0         0         3        10        20        54       151
  Malalties infeccioses agudes de les vies respiratòries          3       0.1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         3
  Malalties infeccioses de les vies respiratòries per influença         1       0.0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
  Pneumònia i broncopneumònia        44       1.6         0         0         0         0         0         0         1         1         2         6        34
  Bronquitis, emfisema, asma i MPOC        92       3.4         0         0         0         0         0         0         0         5        15        26        46
  Resta de malalties del sistema respiratori        98       3.7         0         0         0         0         0         0         2         4         3        22        67
IX. Malalties del sistema digestiu       124       4.6         0         0         0         0         1         1         3         8        12        35        64
  Gastritis, duodenitis i ulcus         5       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         3
  Cirrosi i altres malalties del fetge        25       0.9         0         0         0         0         0         0         1         5         3        11         5
  Resta de malalties del sistema digestiu        94       3.5         0         0         0         0         1         1         2         3         9        22        56
X. Malalties de la pell i del teixit subcutani         5       0.2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         4
XI. Malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu        10       0.4         0         0         0         0         0         0         0         0         0         3         7
XII. Malalties del sistema genitourinari        87       3.3         0         0         0         0         0         0         0         1         4        17        65
  Malalties del ronyó i de les vies urinàries        86       3.2         0         0         0         0         0         0         0         1         4        17        64
  Malalties dels genitals masculins i femenins, i trastorns de la mama         1       0.0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1
XIII. Complicacions de l'embaràs, part i puerperi0000000000000
XIV. Certes afeccions originades en el període perinatal         3       0.1         3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
XV. Malformacions congènites i anomalies cromosomàtiques0000000000000
XVI. Símptomes, signes i afeccions mal definides         9       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         6
  Virus de la inmunodeficiència humana positiu0000000000000
  Malalties mal definides i no classificades en altres grups         9       0.3         0         0         0         0         0         0         0         0         1         2         6
XVII. Causes externes de mortalitat       156       5.8         0         0         0         7         9         6         8         7         7        20        92
  Lesions per accident de trànsit          8       0.3         0         0         0         3         2         1         1         0         1         0         0
  Resta de lesions per accident de transport0000000000000
  Enverinaments accidentals per substàncies tòxiques         6       0.2         0         0         0         0         1         2         1         0         1         0         1
  Lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques i farmacològiques         1       0.0         0         0         0         0