Dietes del personal

El personal de l’Agència que hagi de desplaçar-se fora de la ciutat per motius del servei pot percebre les indemnitzacions previstes en la normativa d’acord amb el previst en el Real Decreto 462/2002 i les seves actualitzacions (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-10337).

La participació en els òrgans de govern de l’Agència no comporta dietes ni altres formes de retribució per als qui en formen part.