Assessorament als professionals sanitaris

Assessorem els professionals dels serveis sanitaris públics, especialment dels centres d’atenció primària, perquè sàpiguen identificar els factors laborals que poden estar relacionats amb les malalties dels seus pacients, derivin aquests pacients als agents específics de salut laboral o altres agents relacionats i, en darrer terme, valorin la possible intervenció preventiva en el lloc de treball. Així mateix, assessorem els professionals dels serveis de prevenció de riscos laborals en el desenvolupament de la seva activitat sanitària.

Materials divulgatius

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Vigilancia de la salud mental relacionada con factores de riesgo psicosocial

Treballant per cuidar en un context de crisi: claus sobre l'impacte en la salut dels professionals sanitaris

Materials de suport i referència

Amiant, mineral patogen d’efectes retardats

Asma relacionada amb el treball

Salut laboral de les persones que treballen en el comerç