Acreditació ENAC i altres reconeixements

Acreditació ENAC

Al Laboratori hem rebut l’acreditació en diferents assaigs químics i microbiològics en relació amb els productes agroalimentaris i mediambientals emparats per l’acreditació de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) d’acord amb els criteris de la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025. Periòdicament actualitzem l’abast d’acreditació del Laboratori amb els nous assaigs acreditats.

acreditacioenac_aigues

Acreditació dels Assaigs d’Aigües

acreditacion_enac_agroalimentaris

Acreditació dels Assaigs de Productes Agroalimentaris

 

Presentem les llistes públiques d’assaigs (LPE, LEBA) per a l’aplicació de l’abast flexible segons les notes tècniques NT18 i 19 de l’ENAC. L’ abast flexible permet donar resposta a noves determinacions de contaminants, additius i plaguicides en totes aquelles mostres que compleixen els criteris de qualitat establerts.

LPE (Llista pública de residus de plaguicides en aliments) Ed.51

LPE (Lista pública de residuos de plaguicidas en alimentos) Ed.51 | EN ESPAÑOL

LEBA (Llista d’assaig sota acreditació) Ed.47

LEBA (Lista de ensayo bajo acreditación) Ed.47 | EN ESPAÑOL

Anexo Técnico de ENAC Rev.32  | EN ESPAÑOL

Anexo Técnico de ENAC Rev.32 LEBA ed.47 LPE ed.51  | EN ESPAÑOL

Altres reconeixements

El Laboratori també està inclòs en el registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el número LSAA-089-96.