Notes informatives

Editem notes informatives per comunicar als nostres clients les activitats analítiques dels serveis de Química i Microbiologia. En aquestes notes descrivim les noves tècniques analítiques que oferim i les matrius on les apliquem, i informem sobre les recents acreditacions dels assaigs en relació amb les categories de les mostres on s’apliquen. També elaborem diversos documents amb les novetats en el desenvolupament dels procediments i activitats que portem a terme.

2020

Nota informativa 20-04. Determinació d’hormones sintètiques en complements alimentaris
Nota informativa 20-04. Determinación de hormonas sintéticas en complementos alimenticios

Nota informativa 20-03. Determinacio d’àcid glutàmic i glutamats E-620 – E-625
Nota informativa 20-03. Determinación de ácido glutámico y glutamatos E-620 – E625

Nota informativa 20-02. Determinació d’èsters 3-MCPD i glicidil
Nota informativa 20-02. Determinación de ésteres 3-MCPD y glicidil

Nota informativa 20-01Determinació de furà,2-metilfurà i 3-metilfurà en aliments
Nota informativa 20-01Determinación de furano, 2-metilfurano y 3-metilfurano en alimentos

2019

Nota informativa 19-01. Determinació de l’additiu E-586 (4-hexilresorcinol) en crustacis.
Nota informativa 19-01. Determinación del aditivo E-586 (4-hexilresorcinol) en crustáceos.

2018

Nota informativa 18-06. Determinació d’additius E-265 (àcid dehidroacètic) i E-266 (dehidroacetat de sodi) en formatges
Nota informativa 18-06. Determinación de aditivos E-265 (ácido dehidroacético) y E-266 (dehidroacetato de sodio) en quesos

Nota informativa 18-05. Determinació de carbonats en productes de la pesca
Nota informativa 18-05. Determinación de carbonatos en productos de la pesca

Nota informativa 18-04.Determinació de fosfats afegits en productes de la pesca
Nota informativa 18-04.Determinación de fosfatos añadidos en productos de la pesca

Nota informativa 18-03. Determinació d’àcid glutàmic i àcid gualínic en aliments
Nota informativa 18-03. Determinación de ácido glutámico y ácido gualínico en aliments

Nota informativa 18-02. Determinació d’àcid eritòrbic en aliments
Nota informativa 18-02.Determinación de ácido eritórbico en alimentos

Nota informativa 18-01. Consulta on-line dels resultats analítics emesos
Nota informativa 18-01. Consulta on-line de los resultados analíticos emitidos

2017

17/10 Anàlisi d’hormones sintètiques en orina i en múscul-greix: canvi d’estratègia analítica i adaptació de les famílies de compostos a la legislació vigent
17/10 Análisis de hormonas sintéticas en orina y en músculo-grasa: cambio de estrategia analítica y adaptación de las familias de compuestos a la legislación vigente

17/09 Abast d’acreditació flexible per categories d’assaig
17/09 Alcance de acreditación flexible por categorias de ensayo

17/08 Ampliació dels mètodes d’anàlisi dels derivats del cloropropanodiol en mostres alimentàries
17/08 Ampliación de los métodos de análisis de los derivados del cloropropanodiol en muestras alimentarias

17/07 Ampliació del mètode d’anàlisi de contaminants orgànics en aigua de consum i continentals
17/07 Ampliación del método de análisis de contaminantes orgánicos en aguas de consumo y continentales

17/06 Consulta on-line de l’oferta analítica del laboratori
17/06 Consulta on-line de la oferta analítica del laboratorio

17/05 Posada a punt del mètode d’anàlisi de cefalosporines i nafcil•lina en aliments d’origen animal
17/05 Puesta a punto del método de análisis de cefalosporines y nafcilina en alimentos de origen animal

17/04 Expressió de resultats de l’anàlisi de tetraciclines en aliments d’origen animal
17/04 Expresión de resultados de los análisis de tetraciclinas en alimentos de origen animal

17/03 Acreditació per abast flexible de la categoria d’assaig de norovirus (genogrup I i II) en aliments i escovillons de superfícies inerts
17/03 Acreditación por alcance flexible de la categoría de ensayo de norovirus (genogrupo I y II) en alimentos i escobillones de superficies inertes

17/02 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia dels aliments
17/02 Nuevos ensayos acreditados en el ámbito de microbiología de alimentos

17/01 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia d’aigües
17/01 Nuevos ensayos acreditados en el ámbito de microbiología de aguas

Materials divulgatius

18-06. Determinació d’additius E-265 (àcid dehidroacètic) i E-266 (dehidroacetat de sodi) en formatges

18/05. Determinació de carbonats en productes de la pesca

18/04.Determinació de fosfats afegits en productes de la pesca