Programa d’investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA)

Dins de les activitats de vigilància alimentaria i per tal de vetllar per la protecció de la salut del consumidor, el programa IQSA avalua la innocuïtat dels aliments (nivell de contaminants, additius, presència de patògens... ) elaborats i/o comercialitzats a la ciutat de Barcelona. Des del seu inici, el 1984, el programa ha estat en contínua evolució, amb diverses etapes segons els objectius de cada moment.

Les mostres d’aliments adquirides s’analitzen al Laboratori de Salut Pública de l’ASPB on es controla la presència i els nivells d’additius i contaminants químics i microbiològics.

Els resultats dels darrers anys es poden consultar a l’informe anual de resultats IQSA i es poden fer consultes interactives amb una aplicació: