----------------------------------------

Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Documents de sol·licitud


L’Agència de Salut Pública de Barcelona tramitarà la inscripció en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC), dels establiments i les empreses sense establiment que tinguin les seves instal•lacions o el domicili social de l’empresa sense instal•lacions, a la ciutat de Barcelona.

L’RSIPAC constitueix un cens d’empreses que conté informació sobre les dades d’identificació, la ubicació i les activitats dels establiments.

A qui va dirigit?

 • A les indústries i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de:
  • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
 • A les empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
 • A les instal•lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol•liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc. (restauració col•lectiva institucional).

Comunicació prèvia i autorització sanitària

La comunicació i la sol•licitud d’inscripció prèvia és una condició única i suficient perquè es tramiti la inscripció de les empreses o els establiments en el RSIPAC i aquests puguin iniciar la seva activitat, sens perjudici dels controls que posteriorment es puguin dur a terme.

Els titulars estan obligats a comunicar qualsevol modificació que es produeixi en les dades d’identificació de l’empresa (titularitat i domicili social) o en les dades que identifiquen l’establiment (domicili industrial), i el canvi o l’ampliació de les activitats inscrites o autoritzades.

En el cas dels establiments a què fa referència l’article 4.2 del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, no poden iniciar la nova activitat o posar en funcionament les noves instal•lacions sense disposar de l’autorització corresponent, prèvia a la modificació de la inscripció en el RSIPAC.

Instruccions per fer la sol•licitud:

S’ha d’emplenar el formulari corresponent abans d’imprimir-lo, ja que en el moment d’emplenar el model de sol•licitud, el formulari indicarà automàticament si l’activitat alimentària que es comunica és objecte d’autorització o únicament d’inscripció en el RSIPAC. També s’indicarà automàticament si l’establiment s’ha d’inscriure en el RGSEAA.

Un cop imprès es presentarà preferentment a una Oficina de Gestió Empresarial, juntament amb la resta de documentació necessària. En aquestes oficines també serà possible tenir suport a l’hora d’emplenar el formulari de sol•licitud.

També es pot presentar al Registre General de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Plaça Lesseps, 1, o a qualsevol registre oficial de l’Ajuntament de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya.

Documentació

Documentació que cal adjuntar a la sol•licitud:

A/ Inscripció inicial:

 1. Diagrames de flux i descripció del procés o els processos que s’apliquin a l’establiment.
 2. Plànol a escala entre 1:50 a 1:100, acotat i amb indicació dels metres quadrats de cada local, en el qual s’identifiqui clarament la ubicació i les diferents zones i els equipaments de les instal•lacions (incloses les instal•lacions destinades a la captació, l’emmagatzematge, el tractament i la distribució d’aigua).
 3. 3. Fotocòpia del CIF de l’empresa on consti la raó social i el domicili social (DNI o NIF si és una persona física). Només si no es presenta a l’Oficina de Gestió Empresarial.
 4. Còpia del justificant de l’ingrés bancari efectuat al compte corrent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, on hi consti com a concepte la paraula “RSIPAC” i especificant la Raó Social/Titular.

Núm. Compte: ES11 2100 3000 1722 0172 7139

Els operadors econòmics que es dediquin exclusivament a la distribució i/o importació (sense cap instal•lació d'emmagatzematge, envasament, transformació i/o elaboració) i les empreses de transport només han d'aportar, juntament amb la sol•licitud, la fotocòpia del CIF i la còpia del justificant de l’ingrés bancari.

B/ Modificacions:

 1. Canvi de titular (la modificació l’ha de sol•licitar la nova empresa):
  • Fotocòpia del NIF o CIF de la nova raó social o titular (Només si no es presenta a l’Oficina de Gestió Empresarial),
  • Fotocòpia simple del document públic o privat que justifiqui el canvi de titular signat per ambdues parts.
 2. Canvi de domicili social
  • Fotocòpia del NIF o CIF on consti el nou domicili social (Només si no es presenta a l’Oficina de Gestió Empresarial).
 3. Canvi de domicili industrial, canvi o ampliació d’activitat (qualsevol modificació dels elements de treball que impliqui un augment de les capacitats totals o parcials de les instal•lacions existents o la implantació de béns d’equip que doni lloc a un nou procés de producció) o ampliació de les instal•lacions:
  • Diagrames de flux i descripció del procés o els processos que s’apliquin a l’establiment.
  • Plànol a escala entre 1:50 a 1:100, acotat i amb indicació dels metres quadrats de cada local, en el qual s’identifiqui clarament la ubicació i les diferents zones i els equipaments de les noves instal•lacions (incloses les instal•lacions destinades a la captació, l’emmagatzematge, el tractament i la distribució d’aigua).

Taxes

Les previstes en la normativa vigent:

Comunicació de canvi de titular i/o domicili social (sense altres modificacions)9,00 €

Sol•licitud d’autorització inicial, inscripció o modificacions:

Activitats referents a productes d’origen no animal56,45 €

Activitats referents a productes d’origen animal (Carn, peix, ous, làctics)

Elaboració / Envasament129,25 €
Emmagatzematge amb control de temperatura (refrigeració, congelació)129,25 €
Emmagatzematge sense fred56,45 €
Distribució / Importació56,45 €

Informació complementària

En el transcurs de la tramitació de l’expedient, l’autoritat sanitària competent pot requerir tota la documentació complementària que consideri necessària per identificar l’activitat que desenvolupa l’empresa, comprovar el compliment dels requisits generals i específics exigibles d’acord amb la legislació sanitària general i específica aplicable a cada activitat alimentària, així com efectuar la visita de comprovació.

Altres informacions

L’actualització dels cens es fa a instància de les persones interessades o com a conseqüència de les actuacions de vigilància i control de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. La fiabilitat del cens és fonamental per garantir una programació adequada dels controls oficials i facilitar les actuacions en situacions d’emergència.

En funció de l’activitat alimentària que realitzen, les empreses alimentàries també han d’estar inscrites en el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA) de l’Estat espanyol.

Els establiments a què fa referència l’article 4.2 del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, han d’obtenir l’autorització sanitària de funcionament abans d’iniciar l’activitat. Aquesta autorització s’atorga una vegada efectuada la visita d’inspecció corresponent, en la qual es comprova si es compleixen els requisits que estableix la legislació alimentària i es verifica que l’establiment disposi de la documentació següent:

 • Productes alimentosos i alimentaris: fitxes tècniques, formats, requisits dels envasos i els embalatges, etiquetatge dels productes, etc.
 • Documents acreditatius del sistema d’autocontrol sobre la seguretat alimentària previst per l’empresa (prerequisits: Pla de control de l’aigua, Pla de neteja i desinfecció, Pla de control de plagues i altres animals indesitjables, Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària, Pla de control de proveïdors, Pla de traçabilitat, Pla de registre de temperatures, Pla de gestió de residus i la documentació del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics -APPCC- que s’implantarà a l’empresa o la guia de bones pràctiques).

La sol•licitud d’inscripció comporta automàticament la inscripció de l’empresa en el RSIPAC, i en els casos establerts per la normativa vigent, la inscripció en el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA).

L’exercici de l’activitat sense haver-la comunicat o, en els casos establerts legalment, sense l’autorització corresponent, constitueix una de les infraccions que preveu l’article 69 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Resten exclosos de l’obligatorietat d’inscripció en el Registre:

 1. Les instal•lacions o els centres que es limitin a l’emmagatzematge o el dipòsit de productes envasats per a ús de l’empresa mateixa, si l’establiment de producció o transformació està ubicat a Catalunya. No obstant això, aquestes instal•lacions s’han d’anotar en el registre de l’establiment de producció o transformació i els seus titulars estan obligats a declarar-les a l’Agència de Protecció de la Salut.
 2. Els establiments que exclusivament manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o lliurament in situ al consumidor final, amb repartiment a domicili o sense, o per a la restauració comercial. Aquests establiments han de comunicar la seva activitat a l’ajuntament corresponent en la forma en que aquest tingui previst per a l’obtenció de la llicència municipal.

Rebre la resposta de l'Administració

El document que acredita la inscripció en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) es tramet per correu al domicili social que es fa constar en la sol•licitud.

De conformitat amb el que estableix la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les comunicacions que comportin l’autorització prèvia de funcionament tenen establerta una durada màxima de sis mesos des de la data d’entrada de la sol•licitud en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense que hagi estat notificada la resolució del procediment, podeu entendre que la vostra sol•licitud ha estat estimada.

Rebre la inscripció en el RGSEAA

En els casos en què l’activitat alimentària comunicada comporti la inscripció en el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA), l’Agència de Protecció de la Salut comunica d’ofici a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició la inscripció en el RSIPAC i l’autorització prèvia, si escau, per tal que l’empresa sigui inscrita en el RGSEAA.

L’Agència de Protecció de la Salut tramet per correu, al domicili que es fa constar en la sol•licitud, el document emès per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que acredita la inscripció en el RGSEAA.

Documents per imprimir