Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Documents de sol·licitud

L’ASPB tramita la inscripció en el RSIPAC dels establiments i empreses que:

 • Tenen les seves instal•lacions a la ciutat de Barcelona
 • Tenen el domicili social de l’empresa sense instal•lacions, a la ciutat de Barcelona (p.ex. distribuïdors sense magatzem)
Pebrots verds

El RSIPAC constitueix un cens d’empreses que conté informació sobre les dades d’identificació, la ubicació i les activitats dels establiments. Els titulars estan obligats a comunicar qualsevol modificació en les dades d’identificació de l’empresa (titularitat i domicili social) o en les dades que identifiquen l’establiment (domicili industrial), i el canvi o l’ampliació de les activitats inscrites o autoritzades. La fiabilitat del cens és fonamental per garantir una programació adequada dels controls oficials i facilitar les actuacions en situacions d’emergència.

Per inscriure’s al RSIPAC cal seguir les instruccions per a fer la sol•licitud d’inscripció. L’exercici de l’activitat sense haver-la comunicat o, en els casos establerts legalment, sense l’autorització corresponent, constitueix una infraccions de l’article 69 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

La sol•licitud d’inscripció comporta la inscripció de l’empresa en el RSIPAC, i en els casos establerts per la normativa vigent, la inscripció en el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA).

[Desplegar tota l'informació]

Qui s’ha d’inscriure?

 • Les indústries i els establiments alimentaris que es dediquen a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de:
  • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
 • Les empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
 • Les instal•lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol•liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc. (restauració col•lectiva institucional).

Qui no necessita RSIPAC?

Resten exclosos de l’obligatorietat d’inscripció en el Registre:

 1. Les instal•lacions d’establiments de producció o transformació de Catalunya que es limiten a l’emmagatzematge o el dipòsit de productes de la pròpia empresa. No obstant això, els titulars están obligats a anotar aquestes instal•lacions al registre de l’establiment de producció o transformació.
 2. Els establiments minoristes que exclusivament manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o lliurament in situ al consumidor final, amb repartiment a domicili o sense, i que compleixen els requisits de marginalitat del document Criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació de Catalunya. Aquests establiments han de comunicar la seva activitat mitjançant la Declaració del Responsable per al Registre d’establiments minoristes de Barcelona.

Quan es pot iniciar l'activitat?

L’inici de l’activitat dependrà de si l’establiment necessita disposar d’una autorització sanitària prèvia. Per saber si cal disposar d’aquesta autorització prèvia a l’inici de l’activitat cal emplenar el formulari d’inscripció online ja que indica automàticament si l’activitat alimentària que es vol realitzar és objecte d’autorització o únicament d’inscripció al Registre.

 • Si l’activitat és objecte únicament d’inscripció: es pot iniciar l’activitat una vegada comunicada, és a dir, un cop emplenada la sol•licitud d’inscripció prèvia i presentada al Registre General, sens perjudici dels controls que posteriorment es puguin dur a terme.
 • Si l’activitat és objecte d’autorització en conformitat amb l’article 4.2 del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, no podrà iniciar la nova activitat o posar en funcionament les noves instal•lacions sense disposar de l’autorització. Aquesta autorització s’atorga una vegada efectuada la comprovació, mitjançant inspecció/ns, del compliment dels requisits que estableix la legislació i es verifica que l’establiment disposa de la documentació següent:
  • Productes alimentosos i alimentaris: fitxes tècniques, formats, requisits dels envasos i els embalatges, etiquetatge dels productes, etc.
  • Documents acreditatius del sistema d’autocontrol sobre la seguretat alimentària previst per l’empresa (prerequisits: Pla de control de l’aigua, Pla de neteja i desinfecció, Pla de control de plagues i altres animals indesitjables, Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària, Pla de control de proveïdors, Pla de traçabilitat, Pla de registre de temperatures, Pla de gestió de residus i la documentació del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics -APPCC- que s’implantarà a l’empresa o la guia de bones pràctiques).

Resposta de l’Administració i inscripció en el RSIPAC

El document que acredita la inscripció en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) es tramet per correu al domicili social que es fa constar en la sol•licitud.

De conformitat amb el que estableix la legislació (*), les comunicacions que comportin l’autorització prèvia de funcionament tenen establerta una durada màxima de sis mesos des de la data d’entrada de la sol•licitud al registre de l’òrgan competent per tramitar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense que hagi estat notificada la resolució del procediment, podeu entendre que la vostra sol•licitud ha estat estimada.

(*Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya)

Inscripció en el RGSEAA

La presentació de la sol•licitud d’inscripció permet la inscripció en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Si l’activitat comunicada comporta la inscripció en el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA), l’Administració trametrà d’ofici l’expedient a l’l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) perquè es produeixi la seva inscripció.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) tramet per correu, al domicili que es fa constar en la sol•licitud, el document emès per l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, que acredita la inscripció en el RGSEAA.

Instruccions per fer la sol•licitud

S’ha d’emplenar el formulari de sol•licitud online, ja que en el moment d’emplenar el model de sol•licitud, el formulari indicarà automàticament si l’activitat alimentària que es comunica és objecte d’autorització o únicament d’inscripció en el Registre.

Un cop imprès es presentarà preferentment a una Oficina de Gestió Empresarial, juntament amb la resta de documentació necessària. En aquestes oficines també serà possible tenir suport a l’hora d’emplenar el formulari de sol•licitud.

També es pot presentar al Registre General de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Plaça Lesseps, 1, o a qualsevol registre oficial de l’Ajuntament de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya.

Documentació

Documentació que cal adjuntar a la sol•licitud:

Còpia del justificant de l’ingrés bancari efectuat al compte corrent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, on hi consti com a concepte la paraula “RSIPAC” i especificant la Raó Social/Titular.

Núm. Compte: ES11-2100-3000-17-2201727139

Els operadors econòmics que es dediquen exclusivament a la distribució i/o importació (sense cap instal•lació d'emmagatzematge, envasament, transformació i/o elaboració) i les empreses de transport només han d'aportar, juntament amb la sol•licitud, la fotocòpia del CIF i la còpia del justificant de l’ingrés bancari.

 1. Inscripció inicial:
  1. Diagrames de flux i descripció del procés o els processos que s’apliquen a l’establiment.
  2. Plànol a escala entre 1:50 a 1:100, acotat i amb indicació dels metres quadrats de cada local, en el qual s’identifiqui clarament la ubicació i les diferents zones i els equipaments de les instal•lacions (incloses les instal•lacions destinades a la captació, l’emmagatzematge, el tractament i la distribució d’aigua).
  3. Fotocòpia del CIF de l’empresa on consti la raó social i el domicili social (DNI o NIF si és una persona física). Només si no es presenta a l’Oficina de Gestió Empresarial
 2. Modificacions:
  1. Canvi de titular (la modificació l’ha de sol•licitar la nova empresa):
   • o Fotocòpia del NIF o CIF de la nova raó social o titular (Només si no es presenta a l’Oficina de Gestió Empresarial),
   • Fotocòpia simple del document públic o privat que justifiqui el canvi de titular signat per ambdues parts.
  2. Canvi de domicili social
   • Fotocòpia del NIF o CIF on consti el nou domicili social (Només si no es presenta a l’Oficina de Gestió Empresarial).
  3. Canvi de domicili industrial, canvi o ampliació d’activitat (qualsevol modificació dels elements de treball que impliqui un augment de les capacitats totals o parcials de les instal•lacions existents o la implantació de béns d’equip que doni lloc a un nou procés de producció) o ampliació de les instal•lacions:
   • Diagrames de flux i descripció del procés o els processos que s’apliquin a l’establiment.
   • Plànol a escala entre 1:50 a 1:100, acotat i amb indicació dels metres quadrats de cada local, en el qual s’identifiqui clarament la ubicació i les diferents zones i els equipaments de les noves instal•lacions (incloses les instal•lacions destinades a la captació, l’emmagatzematge, el tractament i la distribució d’aigua).

  En el transcurs de la tramitació de l’expedient, l’autoritat sanitària competent pot requerir tota la documentació complementària que consideri necessària per identificar l’activitat que desenvolupa l’empresa, comprovar el compliment dels requisits generals i específics exigibles d’acord amb la legislació sanitària general i específica aplicable a cada activitat alimentària, així com efectuar la visita de comprovació.

Taxes

Les previstes en la normativa vigent:

Comunicació de canvi de titular i/o domicili social (sense altres modificacions)9,45 €
Sol•licitud d’autorització inicial, inscripció o modificacions:
Activitats referents a productes d’origen no animal59,30 €
Activitats referents a productes d’origen animal (Carn, peix, ous, làctics)
Elaboració / Envasament135,75 €
Emmagatzematge amb control de temperatura (refrigeració, congelació)135,75 €
Emmagatzematge sense fred59,30 €
Distribució / Importació59,30 €

El pagament de la taxa s’ha de fer amb un ingrés bancari al compte corrent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, on hi consti com a concepte la paraula “RSIPAC” i especificant la Raó Social/Titular.

Núm. Compte: ES11-2100-3000-17-2201727139

Full de sol•licitud

Per contactar amb les persones que porten aquesta línia de treball podeu adreçar-vos a: Direcció de Seguretat Alimentària (DISAL)