Resultats

Avaluació qualitativa del pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-2016: Una avaluació centrada en els col·lectiu

DrogodependènciesPlans estratègicsPlans estratègics

Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16

DrogodependènciesPlans estratègicsPlans estratègics

Pla operatiu d’integració de les addiccions 2010

DrogodependènciesPlans estratègicsPlans estratègics

Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2009-12

DrogodependènciesPlans estratègicsPlans estratègics

Pla d’acció de drogodependències de Barcelona 2006-08

DrogodependènciesPlans estratègicsPlans estratègics

Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2000-03

DrogodependènciesPlans estratègicsPlans estratègics