El control del mosquit tigre, també a l’escola

Plagues urbanesVigilància i control de plagues ambientals