Qualitat de l’aire

Vigilem la contaminació de l’aire a Barcelona a través d’una xarxa d’estacions de mesurament ubicades en punts representatius de les diferents intensitats d’emissió de contaminants, especialment relacionades amb el trànsit viari. Les estacions disposen d’analitzadors automàtics que mesuren de forma contínua els nivells de NO2, CO, O3, SO2 i PM10 i de captadors manuals per determinar al laboratori les concentracions de material particulat (PM10 i PM2,5), metalls (Pb, Cd, Ni i As), hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics volàtils.

 

Últims Informes

Qualitat de l'aire. Informe 2015

Qualitat de l'aire. Informe 2014

Qualitat de l'aire. Informe 2013

Últims Materials divulgatius

Contaminació atmosfèrica i salut

Els òxids de nitrogen (NOx) a l'aire i la salut

Informació sobre l'ozó