La salut a Barcelona

Salut a Barcelona

La Salut a Barcelona recull els informes útils per l’anàlisi i la planificació –des de la perspectiva del context físic i socioeconòmic– que descriuen la situació i l’evolució dels principals indicadors de salut de la població barcelonina. El fet d’utilitzar la matriu Urban HEART (Urban Health Equity Assessment and Response Tool) Barcelona, una eina d’anàlisi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), permet analitzar les desigualtats entre barris dels indicadors de salut i dels seus determinants.

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2015

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2016

Indicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

Materials divulgatius

La Salut a Barcelona 2016. Presentació.

La Salut a Barcelona 2015. Lectura fàcil

La població amb dependència a Barcelona. Lectura fàcil