La salut a Barcelona

Salut a Barcelona

La Salut a Barcelona recull els informes útils per l’anàlisi i la planificació –des de la perspectiva del context físic i socioeconòmic– que descriuen la situació i l’evolució dels principals indicadors de salut de la població barcelonina. El fet d’utilitzar la matriu Urban HEART (Urban Health Equity Assessment and Response Tool) Barcelona, una eina d’anàlisi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), permet analitzar les desigualtats entre barris dels indicadors de salut i dels seus determinants.

Informes

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2015

Qualitat de l'aire. Informe 2016

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 94

Indicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

Materials divulgatius

La Salut a Barcelona 2015. Presentació de l'informe

La Salut a Barcelona 2013. Lectura fàcil

La població amb dependència a Barcelona (Resum)